Poeme : Un Secret

Un Secret

Tu vois dans mes mains je détiens un secret
Il est tellement mystérieux que je dois le cacher
J’aimerais te le murmurer mais j’ai peur
Je ne veux pas qu’il efface ton bonheur
Parce que ce petit secret mais rend vivante
Chut… écoute
Tu me promets
Que si je te révèle le secret
Jamais tu ne m’en voudras
Et tu ne me suivras pas
J’ai la tête en l’air
Les yeux loin de la terre
Je ne sais pas si je peux te le dévoiler
Je ne sais pas si tu pourras l’accepter
Chut, silence… . Chut
Chut…
Tu l’entends ?
Non ? Vraiment ? !
Ca c’est parce qu’il est fragile comme ma vie, tu sais…
Je ne veux pas que tu viennes regretter après…
Tu veux le savoir ? !
Alors viens me voir
Le silence, comprend le, comprend moi
Chut… écoute mais tais toi
… … … .
La mort m’invite
… … … . .

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Un Secret

  tu=vois=dans=mes=mains=je=dé=tiens=un=se=cret 11
  il=est=tel=le=ment=mys=té=rieux=que=je=dois=le=ca=cher 14
  jai=me=rais=te=le=mur=mu=rer=mais=jai=peur 11
  je=ne=veux=pas=quil=ef=fa=ce=ton=bon=heur 11
  par=ce=que=ce=pe=tit=se=cret=mais=rend=vi=vante 12
  chut=é=cou=te 4
  tu=me=pro=mets 4
  que=si=je=te=ré=vèle=le=se=cret 9
  ja=mais=tu=ne=men=vou=dras 7
  et=tu=ne=me=sui=vras=pas 7
  jai=la=têteen=lair 4
  les=yeux=loin=de=la=terre 6
  je=ne=sais=pas=si=je=peux=te=le=dé=voi=ler 12
  je=ne=sais=pas=si=tu=pour=ras=lac=cep=ter 11
  chut=silen=ce=chut 4
  chut 1
  tu=len=tends 3
  non=vrai=ment 3
  ca=cest=par=ce=quil=est=fra=gile=comme=ma=vie=tu=sais 13
  je=ne=veux=pas=que=tu=viennes=re=gret=ter=a=près 12
  tu=veux=le=sa=voir 5
  a=lors=viens=me=voir 5
  le=silen=ce=com=prend=le=com=prend=moi 9
  chut=é=coute=mais=tais=toi 6
  1
  la=mort=min=vite 4
  1
 • Phonétique : Un Secret

  ty vwa dɑ̃ mε mɛ̃ ʒə detjɛ̃z- œ̃ sεkʁε
  il ε tεllmɑ̃ misteʁjø kə ʒə dwa lə kaʃe
  ʒεməʁε tə lə myʁmyʁe mε ʒε pœʁ
  ʒə nə vø pa kil efasə tɔ̃ bɔnœʁ
  paʁsə kə sə pəti sεkʁε mε ʁɑ̃ vivɑ̃tə
  ʃy… ekutə
  ty mə pʁɔmε
  kə si ʒə tə ʁevεlə lə sεkʁε
  ʒamε ty nə mɑ̃ vudʁa
  e ty nə mə sɥivʁa pa
  ʒε la tεtə ɑ̃ lεʁ
  lεz- iø lwɛ̃ də la teʁə
  ʒə nə sε pa si ʒə pø tə lə devwale
  ʒə nə sε pa si ty puʁʁa laksεpte
  ʃy, silɑ̃sə… ʃy
  ʃy…
  ty lɑ̃tɑ̃ ?
  nɔ̃ ? vʁεmɑ̃ ? !
  ka sε paʁsə kil ε fʁaʒilə kɔmə ma vi, ty sε…
  ʒə nə vø pa kə ty vjεnə ʁəɡʁεte apʁε…
  ty vø lə savwaʁ ? !
  alɔʁ vjɛ̃ mə vwaʁ
  lə silɑ̃sə, kɔ̃pʁɑ̃ lə, kɔ̃pʁɑ̃ mwa
  ʃy… ekutə mε tε twa

  la mɔʁ mɛ̃vitə
 • Syllabes Phonétique : Un Secret

  ty=vwa=dɑ̃=mε=mɛ̃ʒə=de=tjɛ̃=zœ̃=sε=kʁε 10
  il=ε=tεl=lmɑ̃=mis=te=ʁjøkə=ʒə=dwa=lə=ka=ʃe 12
  ʒεmə=ʁε=tə=lə=myʁ=my=ʁe=mε=ʒε=pœʁ 10
  ʒə=nə=vø=pa=kil=e=fasə=tɔ̃=bɔ=nœʁ 10
  paʁsə=kə=sə=pə=ti=sε=kʁε=mε=ʁɑ̃=vivɑ̃tə 10
  ʃy=e=ku=tə 4
  ty=mə=pʁɔ=mε 4
  kə=si=ʒə=tə=ʁe=vε=lə=lə=sε=kʁε 10
  ʒa=mε=ty=nə=mɑ̃=vu=dʁa 7
  e=ty=nə=mə=sɥi=vʁa=pa 7
  ʒε=la=tε=tə=ɑ̃=lεʁ 6
  lε=zi=ø=lwɛ̃=də=la=te=ʁə 8
  ʒə=nə=sε=pa=siʒə=pø=tə=lə=de=vwa=le 11
  ʒə=nə=sε=pa=si=ty=puʁ=ʁa=lak=sεp=te 11
  ʃy=si=lɑ̃=sə=ʃy 5
  ʃy 1
  ty=lɑ̃=tɑ̃ 3
  nɔ̃=vʁε=mɑ̃ 3
  ka=sε=paʁsə=kil=ε=fʁa=ʒi=lə=kɔ=mə=ma=vi=ty=sε 14
  ʒə=nə=vø=pakə=ty=vjε=nə=ʁə=ɡʁε=te=a=pʁε 12
  ty=vø=lə=sa=vwaʁ 5
  a=lɔʁ=vj=ɛ̃=mə=vwaʁ 6
  lə=si=lɑ̃=sə=kɔ̃=pʁɑ̃=lə=kɔ̃=pʁɑ̃=mwa 10
  ʃy=e=ku=tə=mε=tε=twa 7
  1
  la=mɔʁ=mɛ̃=vi=tə 5
  1

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
26/09/2005 15:26Nuits Calines

Superbe hymne à la mort beaucoup en rêvent
et peu l’acceptent
C’est très beau

Poème - Sans Thème -
Publié le 14/08/2005 00:00

L'écrit contient 154 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Painoir

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs