Poème-France.com

Poeme : J’Ai Perdus Ma PlumeJ’Ai Perdus Ma Plume

Ecrire, je ne sais plus, pourquoi
Je ne veux plus sortir de moi
Plus jamais ressentir
Tout ce qui m’as fait peur
J’aimerais effacer les blessures
Et reconstruire mon mir
Je voudrais juste des couleurs
Effacé cette touche de noirceur
Ma plume je l’ai perdus
Il n’y plus d’encre
Car je ne vais pas survivre
J’ai beau tourné les yeux
Croire que je vais mieux
Aujourd’hui j’ai beaucoup normal
Que tout cela devient banal
Je ne peux plus écrire
Je ne veux plus décrire
Je veux fermer les portes
Oublier les actes
Recommencer ma vie
Partir enfin d’ici
Je voudrais seulement rire
Pour une fois sourire
Sans l’envie de mourir
Sans l’idée de partir
Ne plus écrire perdu
Etre une fois lu
Mais il n’y a plus d’inspiration
Plus aucune ambition
Je ne veux plus laisser faire le temps
Je ne veux plus me laisser guider par des sentiments
J’aimerais tant marcher sans être lâche
Savoir faire mes propre choix
Simplement rester moi
Mais pourquoi suis-je donc aussi lâche ?
Painoir

PostScriptum

Arf comment c’est merdique -_- esperont que jferais mieu c mal parti xD


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

εkʁiʁə, ʒə nə sε plys, puʁkwa
ʒə nə vø plys sɔʁtiʁ də mwa
plys ʒamε ʁəsɑ̃tiʁ
tu sə ki ma fε pœʁ
ʒεməʁεz- efase lε blesyʁə
e ʁəkɔ̃stʁɥiʁə mɔ̃ miʁ
ʒə vudʁε ʒystə dε kulœʁ
efase sεtə tuʃə də nwaʁsœʁ
ma plymə ʒə lε pεʁdys
il ni plys dɑ̃kʁə
kaʁ ʒə nə vε pa syʁvivʁə
ʒε bo tuʁne lεz- iø
kʁwaʁə kə ʒə vε mjø
oʒuʁdɥi ʒε boku nɔʁmal
kə tu səla dəvjɛ̃ banal
ʒə nə pø plysz- ekʁiʁə
ʒə nə vø plys dekʁiʁə
ʒə vø fεʁme lε pɔʁtə
ublje lεz- aktə
ʁəkɔmɑ̃se ma vi
paʁtiʁ ɑ̃fɛ̃ disi
ʒə vudʁε sələmɑ̃ ʁiʁə
puʁ ynə fwa suʁiʁə
sɑ̃ lɑ̃vi də muʁiʁ
sɑ̃ lide də paʁtiʁ
nə plysz- ekʁiʁə pεʁdy
εtʁə ynə fwa ly
mεz- il ni a plys dɛ̃spiʁasjɔ̃
plysz- okynə ɑ̃bisjɔ̃
ʒə nə vø plys lεse fεʁə lə tɑ̃
ʒə nə vø plys mə lεse ɡide paʁ dε sɑ̃timɑ̃
ʒεməʁε tɑ̃ maʁʃe sɑ̃z- εtʁə laʃə
savwaʁ fεʁə mε pʁɔpʁə ʃwa
sɛ̃pləmɑ̃ ʁεste mwa
mε puʁkwa sɥi ʒə dɔ̃k osi laʃə ?