Poeme : J’ai Perdus Ma Plume

J’ai Perdus Ma Plume

Ecrire, je ne sais plus, pourquoi
Je ne veux plus sortir de moi
Plus jamais ressentir
Tout ce qui m’as fait peur
J’aimerais effacer les blessures
Et reconstruire mon mir
Je voudrais juste des couleurs
Effacé cette touche de noirceur
Ma plume je l’ai perdus
Il n’y plus d’encre
Car je ne vais pas survivre
J’ai beau tourné les yeux
Croire que je vais mieux
Aujourd’hui j’ai beaucoup normal
Que tout cela devient banal
Je ne peux plus écrire
Je ne veux plus décrire
Je veux fermer les portes
Oublier les actes
Recommencer ma vie
Partir enfin d’ici
Je voudrais seulement rire
Pour une fois sourire
Sans l’envie de mourir
Sans l’idée de partir
Ne plus écrire perdu
Etre une fois lu
Mais il n’y a plus d’inspiration
Plus aucune ambition
Je ne veux plus laisser faire le temps
Je ne veux plus me laisser guider par des sentiments
J’aimerais tant marcher sans être lâche
Savoir faire mes propre choix
Simplement rester moi
Mais pourquoi suis-je donc aussi lâche ?

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: J’ai Perdus Ma Plume

  ecrire=je=ne=sais=plus=pour=quoi 7
  je=ne=veux=plus=sor=tir=de=moi 8
  plus=ja=mais=res=sen=tir 6
  tout=ce=qui=mas=fait=peur 6
  jaime=rais=ef=fa=cer=les=bles=sures 8
  et=re=cons=truire=mon=mir 6
  je=vou=drais=jus=te=des=cou=leurs 8
  ef=fa=cé=cette=tou=che=de=noir=ceur 9
  ma=plume=je=lai=per=dus 6
  il=ny=plus=den=cre 5
  car=je=ne=vais=pas=sur=vivre 7
  jai=beau=tour=né=les=yeux 6
  croi=re=que=je=vais=mieux 6
  au=jourdhui=jai=beau=coup=nor=mal 7
  que=tout=ce=la=de=vient=ba=nal 8
  je=ne=peux=plus=é=crire 6
  je=ne=veux=plus=dé=crire 6
  je=veux=fer=mer=les=portes 6
  ou=bli=er=les=a=ctes 6
  re=com=men=cer=ma=vie 6
  par=tir=en=fin=di=ci 6
  je=vou=drais=seule=ment=rire 6
  pour=u=ne=fois=sou=rire 6
  sans=len=vie=de=mou=rir 6
  sans=li=dée=de=par=tir 6
  ne=plus=é=crire=per=du 6
  et=re=u=ne=fois=lu 6
  mais=il=ny=a=plus=dins=pi=ra=tion 9
  plus=au=cune=am=bi=tion 6
  je=ne=veux=plus=lais=ser=faire=le=temps 9
  je=ne=veux=plus=me=lais=ser=gui=der=par=des=sen=timents 13
  jaime=rais=tant=mar=cher=sans=ê=tre=lâche 9
  sa=voir=faire=mes=pro=pre=choix 7
  sim=ple=ment=res=ter=moi 6
  mais=pour=quoi=suis=je=donc=aus=si=lâ=che 10
 • Phonétique : J’ai Perdus Ma Plume

  εkʁiʁə, ʒə nə sε plys, puʁkwa
  ʒə nə vø plys sɔʁtiʁ də mwa
  plys ʒamε ʁəsɑ̃tiʁ
  tu sə ki ma fε pœʁ
  ʒεməʁεz- efase lε blesyʁə
  e ʁəkɔ̃stʁɥiʁə mɔ̃ miʁ
  ʒə vudʁε ʒystə dε kulœʁ
  efase sεtə tuʃə də nwaʁsœʁ
  ma plymə ʒə lε pεʁdys
  il ni plys dɑ̃kʁə
  kaʁ ʒə nə vε pa syʁvivʁə
  ʒε bo tuʁne lεz- iø
  kʁwaʁə kə ʒə vε mjø
  oʒuʁdɥi ʒε boku nɔʁmal
  kə tu səla dəvjɛ̃ banal
  ʒə nə pø plysz- ekʁiʁə
  ʒə nə vø plys dekʁiʁə
  ʒə vø fεʁme lε pɔʁtə
  ublje lεz- aktə
  ʁəkɔmɑ̃se ma vi
  paʁtiʁ ɑ̃fɛ̃ disi
  ʒə vudʁε sələmɑ̃ ʁiʁə
  puʁ ynə fwa suʁiʁə
  sɑ̃ lɑ̃vi də muʁiʁ
  sɑ̃ lide də paʁtiʁ
  nə plysz- ekʁiʁə pεʁdy
  εtʁə ynə fwa ly
  mεz- il ni a plys dɛ̃spiʁasjɔ̃
  plysz- okynə ɑ̃bisjɔ̃
  ʒə nə vø plys lεse fεʁə lə tɑ̃
  ʒə nə vø plys mə lεse ɡide paʁ dε sɑ̃timɑ̃
  ʒεməʁε tɑ̃ maʁʃe sɑ̃z- εtʁə laʃə
  savwaʁ fεʁə mε pʁɔpʁə ʃwa
  sɛ̃pləmɑ̃ ʁεste mwa
  mε puʁkwa sɥi ʒə dɔ̃k osi laʃə ?
 • Syllabes Phonétique : J’ai Perdus Ma Plume

  ε=kʁiʁə=ʒə=nə=sε=plys=puʁ=kwa 8
  ʒə=nə=vø=plys=sɔʁ=tiʁ=də=mwa 8
  plys=ʒa=mε=ʁə=sɑ̃=tiʁ 6
  tu=sə=ki=ma=fε=pœʁ 6
  ʒεmə=ʁε=ze=fa=se=lε=ble=syʁə 8
  e=ʁə=kɔ̃s=tʁɥi=ʁə=mɔ̃=miʁ 7
  ʒə=vu=dʁε=ʒys=tə=dε=ku=lœʁ 8
  e=fase=sε=tə=tu=ʃə=də=nwaʁ=sœʁ 9
  ma=ply=mə=ʒə=lε=pεʁ=dys 7
  il=ni=plys=dɑ̃=kʁə 5
  kaʁ=ʒə=nə=vε=pa=syʁ=vi=vʁə 8
  ʒε=bo=tuʁ=ne=lε=zi=ø 7
  kʁwa=ʁə=kə=ʒə=vε=mj=ø 7
  o=ʒuʁ=dɥi=ʒε=bo=ku=nɔʁ=mal 8
  kə=tu=sə=la=də=vjɛ̃=ba=nal 8
  ʒə=nə=pø=plys=ze=kʁi=ʁə 7
  ʒə=nə=vø=plys=de=kʁi=ʁə 7
  ʒə=vø=fεʁ=me=lε=pɔʁ=tə 7
  u=blj=e=lε=zak=tə 6
  ʁə=kɔ=mɑ̃=se=ma=vi 6
  paʁ=tiʁ=ɑ̃=fɛ̃=di=si 6
  ʒə=vu=dʁε=sə=lə=mɑ̃=ʁi=ʁə 8
  puʁ=y=nə=fwa=su=ʁi=ʁə 7
  sɑ̃=lɑ̃=vi=də=mu=ʁiʁ 6
  sɑ̃=li=de=də=paʁ=tiʁ 6
  nə=plys=ze=kʁi=ʁə=pεʁ=dy 7
  ε=tʁə=y=nə=fwa=ly 6
  mε=zil=ni=a=plys=dɛ̃s=pi=ʁa=sjɔ̃ 9
  plys=zo=ky=nə=ɑ̃=bi=s=jɔ̃ 8
  ʒə=nə=vø=plys=lεse=fε=ʁə=lə=tɑ̃ 9
  ʒə=nə=vø=plys=mə=lεse=ɡi=de=paʁ=dε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 13
  ʒεmə=ʁε=tɑ̃=maʁ=ʃe=sɑ̃=zε=tʁə=laʃə 9
  sa=vwaʁ=fε=ʁə=mε=pʁɔ=pʁə=ʃwa 8
  sɛ̃=plə=mɑ̃=ʁεs=te=mwa 6
  mε=puʁ=kwa=sɥiʒə=dɔ̃k=o=si=laʃə 8

PostScriptum

Arf comment c’est merdique 😑 esperont que jferais mieu c mal parti xD

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/09/2005 21:14(F)Fleurlune Mimi(F)

merdique !!
mais il est sublime fau pas douté de soi 😛
continu 😉

la fleur de lune (f)