Poème-France.com

Poeme : Le Son Mélancolique.Le Son Mélancolique.

Le vent glacial qui parcours notre lit
M’engouffre telle une main de givre.
J’ai pourtand tout lâché, renier qui je suis
M’abandonner, pour te suivre, toi qui m’enivre.

Il est des sorts qui nous jette aux flammes
Qui nous condamne car à chacun sa croix
Qu’on fasse crier et bruler nos âmes
Avec nos sentiments faire du petit bois

Garder au coin des yeux quelques larmes
Qui ne sauraient tomber, faute de vitalité
Les envis s’évaporent, laisse place à mes lames
Qui retracent sur mon corp une esquisse de mon passé

Totalement impuissant face à la réalité
Mon cœur atteind d’une tristesse famélique
S’effrite à la vitesse d’un condamné
J’attend la fin du son mélancolique…
Pao

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lə vɑ̃ ɡlasjal ki paʁkuʁ nɔtʁə li
mɑ̃ɡufʁə tεllə ynə mɛ̃ də ʒivʁə.
ʒε puʁtɑ̃d tu laʃe, ʁənje ki ʒə sɥi
mabɑ̃dɔne, puʁ tə sɥivʁə, twa ki mɑ̃nivʁə.

il ε dε sɔʁ ki nu ʒεtə o flamə
ki nu kɔ̃damnə kaʁ a ʃakœ̃ sa kʁwa
kɔ̃ fasə kʁje e bʁyle noz- amə
avεk no sɑ̃timɑ̃ fεʁə dy pəti bwa

ɡaʁde o kwɛ̃ dεz- iø kεlk laʁmə
ki nə soʁε tɔ̃be, fotə də vitalite
lεz- ɑ̃vi sevapɔʁe, lεsə plasə a mε lamə
ki ʁətʁase syʁ mɔ̃ kɔʁp ynə εskisə də mɔ̃ pase

tɔtaləmɑ̃ ɛ̃pɥisɑ̃ fasə a la ʁealite
mɔ̃ kœʁ atɛ̃d dynə tʁistεsə famelikə
sefʁitə a la vitεsə dœ̃ kɔ̃damne
ʒatɑ̃ la fɛ̃ dy sɔ̃ melɑ̃kɔlikə…