Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : I Keep That Into Me

Poème - Sans Thème -
Publié le 18/06/2011 02:58

L'écrit contient 72 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Pao

I Keep That Into Me

It’s too strange…
I’m feeling so… so…
But I keep that into me
I keep. . I keep…
Because the other judge me
I don’t want to hurt you
Yesterday, Today, Tomorrow
That’s the same too me
Always the horror of reality
Why ? !
Something is freezing in me !
Nothing can’t delete the past
I want to forget that…
I want to forget you,
I want to forget me !
 • Pieds Hyphénique: I Keep That Into Me

  its=too=stran=ge 4
  im=fee=ling=so=so 5
  but=i=keep=that=in=to=me 7
  i=ke=ep=i=keep 5
  be=cause=theo=ther=jud=ge=me 7
  i=dont=want=to=hurt=you 6
  yes=ter=day=to=day=to=mor=row 8
  thats=the=sa=me=too=me 6
  al=ways=the=hor=ror=of=rea=li=ty 9
  why 1
  some=thing=is=free=zing=in=me 7
  no=thing=cant=de=le=te=the=past 8
  i=want=to=for=get=that 6
  i=want=to=for=get=you 6
  i=want=to=for=get=me 6
 • Phonétique : I Keep That Into Me

  itεs tu stʁɑ̃ʒə…
  iεm filiŋ so… so…
  byt i kip ta ɛ̃to mə
  i kip. i kip…
  bəkozə tə ɔtœʁ ʒydʒə mə
  i dɔnte wɑ̃ to yʁ iu
  iεstεʁdε, tɔdε, tomoʁɔw
  tatεs tə samə tu mə
  alwε tə ɔʁɔʁ ɔf ʁəaliti
  wi ? !
  sɔmεtiŋ is fʁiziŋ ɛ̃ mə !
  nɔtiŋ kante dələtə tə past
  i wɑ̃ to fɔʁʒε ta…
  i wɑ̃ to fɔʁʒε iu,
  i wɑ̃ to fɔʁʒε mə !
 • Pieds Phonétique : I Keep That Into Me

  i=tε=sə=tu=stʁɑ̃=ʒə 6
  i=εm=fi=liŋ=so=so 6
  byt=i=kip=ta=ɛ̃=tomə 6
  i=kip=i=kip 4
  bə=kozə=təɔ=tœʁ=ʒyd=ʒə=mə 7
  i=dɔnə=te=wɑ̃=to=yʁ=i=u 8
  i=εs=tεʁ=dε=tɔ=dε=to=mo=ʁɔw 9
  ta=tεsə=tə=sa=mə=tumə 6
  a=lwεtəɔ=ʁɔʁ=ɔf=ʁə=a=li=ti 8
  wi 1
  sɔ=mε=tiŋ=is=fʁi=ziŋ=ɛ̃mə 7
  nɔ=tiŋ=kan=te=də=lə=tə=tə=past 9
  i=wɑ̃=to=fɔʁ=ʒε=ta 6
  i=wɑ̃=to=fɔʁ=ʒε=i=u 7
  i=wɑ̃=to=fɔʁ=ʒε=mə 6

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/06/2011 16:34Painoir

I want to meet

Auteur de Poésie
26/06/2011 12:38Painoir

Moi aussi je suis ravie de te revoir 😃 Tu vas bien ?

Auteur de Poésie
30/06/2011 12:22Painoir

Bonjour !
ça peut aller ! j’ai envie que l’on discute est-ce possible ? je suis actuellement en vacs mais je travaille samedi et je reprends lundi.
Bisous