Poème-France.com

Poeme : I Keep That Into MeI Keep That Into Me

It’s too strange…
I’m feeling so… so…
But I keep that into me
I keep. . I keep…
Because the other judge me
I don’t want to hurt you
Yesterday, Today, Tomorrow
That’s the same too me
Always the horror of reality
Why ? !
Something is freezing in me !
Nothing can’t delete the past
I want to forget that…
I want to forget you,
I want to forget me !
Pao

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

itεs tu stʁɑ̃ʒə…
iεm filiŋ so… so…
byt i kip ta ɛ̃to mə
i kip. i kip…
bəkozə tə ɔtœʁ ʒydʒə mə
i dɔnte wɑ̃ to yʁ iu
iεstεʁdε, tɔdε, tomoʁɔw
tatεs tə samə tu mə
alwε tə ɔʁɔʁ ɔf ʁəaliti
wi ? !
sɔmεtiŋ is fʁiziŋ ɛ̃ mə !
nɔtiŋ kante dələtə tə past
i wɑ̃ to fɔʁʒε ta…
i wɑ̃ to fɔʁʒε iu,
i wɑ̃ to fɔʁʒε mə !