Poème-France.com

Poeme : Je Suis Ce MisterJe Suis Ce Mister

Je te donne le code de mon miroir
Pour que tu le franchisses un soir
N’aies pas peur de ce que tu vas voir
N’aies crainte même s’il y fait noir

Je ne cherche pas à emprunter ton mystère
Je ne veux pas t’enfermer dans une cage de verre
Mais simplement te montrer l’endroit de mon envers
Et te faire découvrir l’avant de mon arrière

Je t’ouvre la porte de mes tiroirs
Ceux où j’ai rangé ma mémoire
Tu comprendras mieux mon histoire
Et en quoi j’ai envie de croire

Je ne veux pas détourner tes chemins de liberté
Je souhaite que pendant quelques jours, à mes cotés
Dans mon ciel hachuré de nuages, tu oses venir voler
Le vent de mes colline, je vais te faire goûter

Je te donne l’adresse de mon écran
Traverse le juste un petit instant
Tu verras ce que je suis devant
Et que derrière je ne fais pas semblant

Je ne veux pas voir clair dans tes mystères
Je souhaite t’offrir un supplément d’air
Un moment de quiétude loin des chimères
Quand le monde artificiel tes rêve enserrent

Je t’offre ma dernière clé
Celle que tu vas sans doute oublier
Mais un jour si tu veux entrer
Tu te souviendras où elle est rangée

Au delà de ces mots écrits sans caractère
Je suis cet homme sans mystère
N’espérant ni te séduire, ni te plaire
Mais te rencontrer avant son hiver
Papillon11

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tə dɔnə lə kɔdə də mɔ̃ miʁwaʁ
puʁ kə ty lə fʁɑ̃ʃisəz- œ̃ swaʁ
nε pa pœʁ də sə kə ty va vwaʁ
nε kʁɛ̃tə mεmə sil i fε nwaʁ

ʒə nə ʃεʁʃə pa a ɑ̃pʁœ̃te tɔ̃ mistεʁə
ʒə nə vø pa tɑ̃fεʁme dɑ̃z- ynə kaʒə də veʁə
mε sɛ̃pləmɑ̃ tə mɔ̃tʁe lɑ̃dʁwa də mɔ̃n- ɑ̃vεʁ
e tə fεʁə dekuvʁiʁ lavɑ̃ də mɔ̃n- aʁjεʁə

ʒə tuvʁə la pɔʁtə də mε tiʁwaʁ
søz- u ʒε ʁɑ̃ʒe ma memwaʁə
ty kɔ̃pʁɑ̃dʁa mjø mɔ̃n- istwaʁə
e ɑ̃ kwa ʒε ɑ̃vi də kʁwaʁə

ʒə nə vø pa detuʁne tε ʃəmɛ̃ də libεʁte
ʒə suεtə kə pɑ̃dɑ̃ kεlk ʒuʁ, a mε kɔte
dɑ̃ mɔ̃ sjεl-aʃyʁe də nɥaʒə, ty ozə vəniʁ vɔle
lə vɑ̃ də mε kɔlinə, ʒə vε tə fεʁə ɡute

ʒə tə dɔnə ladʁεsə də mɔ̃n- ekʁɑ̃
tʁavεʁsə lə ʒystə œ̃ pəti ɛ̃stɑ̃
ty veʁa sə kə ʒə sɥi dəvɑ̃
e kə dəʁjεʁə ʒə nə fε pa sɑ̃blɑ̃

ʒə nə vø pa vwaʁ klεʁ dɑ̃ tε mistεʁə
ʒə suεtə tɔfʁiʁ œ̃ syplemɑ̃ dεʁ
œ̃ mɔmɑ̃ də kjetydə lwɛ̃ dε ʃimεʁə
kɑ̃ lə mɔ̃də aʁtifisjεl tε ʁεvə ɑ̃seʁe

ʒə tɔfʁə ma dεʁnjεʁə kle
sεllə kə ty va sɑ̃ dutə ublje
mεz- œ̃ ʒuʁ si ty vøz- ɑ̃tʁe
ty tə suvjɛ̃dʁaz- u εllə ε ʁɑ̃ʒe

o dəla də sε moz- ekʁi sɑ̃ kaʁaktεʁə
ʒə sɥi sεt ɔmə sɑ̃ mistεʁə
nεspeʁɑ̃ ni tə sedɥiʁə, ni tə plεʁə
mε tə ʁɑ̃kɔ̃tʁe avɑ̃ sɔ̃n- ivεʁ