Univers de poésie d'un auteur

Poème:Je Suis Ce Mister

Le Poème

Je te donne le code de mon miroir
Pour que tu le franchisses un soir
N’aies pas peur de ce que tu vas voir
N’aies crainte même s’il y fait noir

Je ne cherche pas à emprunter ton mystère
Je ne veux pas t’enfermer dans une cage de verre
Mais simplement te montrer l’endroit de mon envers
Et te faire découvrir l’avant de mon arrière

Je t’ouvre la porte de mes tiroirs
Ceux où j’ai rangé ma mémoire
Tu comprendras mieux mon histoire
Et en quoi j’ai envie de croire

Je ne veux pas détourner tes chemins de liberté
Je souhaite que pendant quelques jours, à mes cotés
Dans mon ciel hachuré de nuages, tu oses venir voler
Le vent de mes colline, je vais te faire goûter

Je te donne l’adresse de mon écran
Traverse le juste un petit instant
Tu verras ce que je suis devant
Et que derrière je ne fais pas semblant

Je ne veux pas voir clair dans tes mystères
Je souhaite t’offrir un supplément d’air
Un moment de quiétude loin des chimères
Quand le monde artificiel tes rêve enserrent

Je t’offre ma dernière clé
Celle que tu vas sans doute oublier
Mais un jour si tu veux entrer
Tu te souviendras où elle est rangée

Au delà de ces mots écrits sans caractère
Je suis cet homme sans mystère
N’espérant ni te séduire, ni te plaire
Mais te rencontrer avant son hiver
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Papillon11

Poète Papillon11

Papillon11 a publié sur le site 209 écrits. Papillon11 est membre du site depuis l'année 2011.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Je Suis Ce Misterje=te=don=ne=le=code=de=mon=mi=roir 10
pour=que=tu=le=fran=chis=ses=un=soir 9
naies=pas=peur=de=ce=que=tu=vas=voir 9
naies=crain=te=même=sil=y=fait=noir 8

je=ne=cherche=pas=à=em=prun=ter=ton=mys=tère 11
je=ne=veux=pas=ten=fer=mer=dans=une=ca=ge=de=verre 13
mais=simple=ment=te=mon=trer=len=droit=de=mon=en=vers 12
et=te=faire=dé=cou=vrir=la=vant=de=mon=ar=rière 12

je=touvre=la=por=te=de=mes=ti=roirs 9
ceux=où=jai=ran=gé=ma=mé=moire 8
tu=com=pren=dras=mieux=mon=his=toire 8
et=en=quoi=jai=en=vie=de=croire 8

je=ne=veux=pas=dé=tour=ner=tes=che=mins=de=li=ber=té 14
je=sou=haite=que=pen=dant=quel=ques=jours=à=mes=co=tés 13
dans=mon=ciel=ha=chu=ré=de=nu=ages=tu=o=ses=ve=nir=vo=ler 16
le=vent=de=mes=col=line=je=vais=te=fai=re=goû=ter 13

je=te=donne=la=dres=se=de=mon=é=cran 10
tra=verse=le=jus=teun=pe=tit=ins=tant 9
tu=ver=ras=ce=que=je=suis=de=vant 9
et=que=der=rière=je=ne=fais=pas=sem=blant 10

je=ne=veux=pas=voir=clair=dans=tes=mys=tères 10
je=sou=haite=tof=frir=un=sup=plé=ment=dair 10
un=moment=de=quié=tu=de=loin=des=chi=mères 10
quand=le=mondear=ti=fi=ciel=tes=rê=ve=en=serrent 11

je=tof=fre=ma=der=ni=è=re=clé 9
cel=le=que=tu=vas=sans=dou=te=ou=blier 10
mais=un=jour=si=tu=veux=en=trer 8
tu=te=sou=vien=dras=où=elle=est=ran=gée 10

au=de=là=de=ces=mots=é=crits=sans=ca=rac=tère 12
je=suis=cet=hom=me=sans=mys=tè=re 9
nes=pé=rant=ni=te=sé=duire=ni=te=plaire 10
mais=te=ren=con=trer=a=vant=son=hi=ver 10
Phonétique : Je Suis Ce Misterʒə tə dɔnə lə kɔdə də mɔ̃ miʁwaʁ
puʁ kə ty lə fʁɑ̃ʃisəz- œ̃ swaʁ
nε pa pœʁ də sə kə ty va vwaʁ
nε kʁɛ̃tə mεmə sil i fε nwaʁ

ʒə nə ʃεʁʃə pa a ɑ̃pʁœ̃te tɔ̃ mistεʁə
ʒə nə vø pa tɑ̃fεʁme dɑ̃z- ynə kaʒə də veʁə
mε sɛ̃pləmɑ̃ tə mɔ̃tʁe lɑ̃dʁwa də mɔ̃n- ɑ̃vεʁ
e tə fεʁə dekuvʁiʁ lavɑ̃ də mɔ̃n- aʁjεʁə

ʒə tuvʁə la pɔʁtə də mε tiʁwaʁ
søz- u ʒε ʁɑ̃ʒe ma memwaʁə
ty kɔ̃pʁɑ̃dʁa mjø mɔ̃n- istwaʁə
e ɑ̃ kwa ʒε ɑ̃vi də kʁwaʁə

ʒə nə vø pa detuʁne tε ʃəmɛ̃ də libεʁte
ʒə suεtə kə pɑ̃dɑ̃ kεlk ʒuʁ, a mε kɔte
dɑ̃ mɔ̃ sjεl-aʃyʁe də nɥaʒə, ty ozə vəniʁ vɔle
lə vɑ̃ də mε kɔlinə, ʒə vε tə fεʁə ɡute

ʒə tə dɔnə ladʁεsə də mɔ̃n- ekʁɑ̃
tʁavεʁsə lə ʒystə œ̃ pəti ɛ̃stɑ̃
ty veʁa sə kə ʒə sɥi dəvɑ̃
e kə dəʁjεʁə ʒə nə fε pa sɑ̃blɑ̃

ʒə nə vø pa vwaʁ klεʁ dɑ̃ tε mistεʁə
ʒə suεtə tɔfʁiʁ œ̃ syplemɑ̃ dεʁ
œ̃ mɔmɑ̃ də kjetydə lwɛ̃ dε ʃimεʁə
kɑ̃ lə mɔ̃də aʁtifisjεl tε ʁεvə ɑ̃seʁe

ʒə tɔfʁə ma dεʁnjεʁə kle
sεllə kə ty va sɑ̃ dutə ublje
mεz- œ̃ ʒuʁ si ty vøz- ɑ̃tʁe
ty tə suvjɛ̃dʁaz- u εllə ε ʁɑ̃ʒe

o dəla də sε moz- ekʁi sɑ̃ kaʁaktεʁə
ʒə sɥi sεt ɔmə sɑ̃ mistεʁə
nεspeʁɑ̃ ni tə sedɥiʁə, ni tə plεʁə
mε tə ʁɑ̃kɔ̃tʁe avɑ̃ sɔ̃n- ivεʁ
Syllabes Phonétique : Je Suis Ce Misterʒə=tə=dɔ=nə=lə=kɔdə=də=mɔ̃=mi=ʁwaʁ 10
puʁ=kə=ty=lə=fʁɑ̃=ʃi=sə=zœ̃=swaʁ 9
nε=pa=pœ=ʁə=də=sə=kə=ty=va=vwaʁ 10
nε=kʁɛ̃=tə=mε=mə=sil=i=fε=nwaʁ 9

ʒə=nə=ʃεʁʃə=pa=a=ɑ̃=pʁœ̃=te=tɔ̃=mistεʁə 10
ʒə=nə=vø=pa=tɑ̃=fεʁ=me=dɑ̃=zynə=ka=ʒə=də=ve=ʁə 14
mε=sɛ̃plə=mɑ̃=tə=mɔ̃=tʁe=lɑ̃=dʁwa=də=mɔ̃=nɑ̃=vεʁ 12
e=tə=fεʁə=de=ku=vʁiʁ=la=vɑ̃=də=mɔ̃=na=ʁjεʁə 12

ʒə=tu=vʁə=la=pɔʁ=tə=də=mε=ti=ʁwaʁ 10
sø=zu=ʒε=ʁɑ̃=ʒe=ma=me=mwa=ʁə 9
ty=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁa=mj=ø=mɔ̃=nis=twa=ʁə 10
e=ɑ̃=kwa=ʒε=ɑ̃=vi=də=kʁwa=ʁə 9

ʒə=nə=vø=pa=de=tuʁ=ne=tεʃə=mɛ̃=də=li=bεʁ=te 13
ʒə=su=εtə=kə=pɑ̃=dɑ̃=kεl=kə=ʒuʁ=a=mε=kɔ=te 13
dɑ̃=mɔ̃=sjεl-a=ʃy=ʁe=də=nɥ=aʒə=ty=o=zə=və=niʁ=vɔ=le 16
lə=vɑ̃də=mε=kɔ=li=nə=ʒə=vε=tə=fε=ʁə=ɡu=te 13

ʒə=tə=dɔ=nə=la=dʁεsə=də=mɔ̃=ne=kʁɑ̃ 10
tʁa=vεʁsə=lə=ʒys=tə=œ̃=pə=ti=ɛ̃s=tɑ̃ 10
ty=ve=ʁa=sə=kə=ʒə=sɥi=də=vɑ̃ 9
e=kə=də=ʁjεʁə=ʒə=nə=fε=pa=sɑ̃=blɑ̃ 10

ʒə=nə=vø=pa=vwaʁ=klεʁ=dɑ̃=tε=mis=tεʁə 10
ʒə=su=εtə=tɔ=fʁiʁ=œ̃=sy=ple=mɑ̃=dεʁ 10
œ̃=mɔ=mɑ̃də=kje=ty=də=lwɛ̃=dε=ʃi=mεʁə 10
kɑ̃lə=mɔ̃=dəaʁ=ti=fi=sjεl=tε=ʁε=və=ɑ̃=se=ʁe 12

ʒə=tɔ=fʁə=ma=dεʁ=nj=ε=ʁə=kle 9
sεl=lə=kə=ty=va=sɑ̃=du=tə=u=blje 10
mε=zœ̃=ʒuʁ=si=ty=vø=zɑ̃=tʁe 8
tytə=su=vjɛ̃=dʁa=zu=εl=lə=ε=ʁɑ̃=ʒe 10

odə=la=də=sε=mo=ze=kʁi=sɑ̃=ka=ʁak=tεʁə 11
ʒə=sɥi=sεt=ɔ=mə=sɑ̃=mis=tεʁ=ə 9
nεs=pe=ʁɑ̃=nitə=sed=ɥi=ʁə=ni=tə=plεʁə 10
mε=tə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=a=vɑ̃=sɔ̃=ni=vεʁ 10

Récompense

Coup de coeur: 1
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
09/12/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Du 27/08/2011 07:46

L'écrit contient 252 mots qui sont répartis dans 8 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.