Poeme : Je Suis Ce Mister

Je Suis Ce Mister

Je te donne le code de mon miroir
Pour que tu le franchisses un soir
N’aies pas peur de ce que tu vas voir
N’aies crainte même s’il y fait noir

Je ne cherche pas à emprunter ton mystère
Je ne veux pas t’enfermer dans une cage de verre
Mais simplement te montrer l’endroit de mon envers
Et te faire découvrir l’avant de mon arrière

Je t’ouvre la porte de mes tiroirs
Ceux où j’ai rangé ma mémoire
Tu comprendras mieux mon histoire
Et en quoi j’ai envie de croire

Je ne veux pas détourner tes chemins de liberté
Je souhaite que pendant quelques jours, à mes cotés
Dans mon ciel hachuré de nuages, tu oses venir voler
Le vent de mes colline, je vais te faire goûter

Je te donne l’adresse de mon écran
Traverse le juste un petit instant
Tu verras ce que je suis devant
Et que derrière je ne fais pas semblant

Je ne veux pas voir clair dans tes mystères
Je souhaite t’offrir un supplément d’air
Un moment de quiétude loin des chimères
Quand le monde artificiel tes rêve enserrent

Je t’offre ma dernière clé
Celle que tu vas sans doute oublier
Mais un jour si tu veux entrer
Tu te souviendras où elle est rangée

Au delà de ces mots écrits sans caractère
Je suis cet homme sans mystère
N’espérant ni te séduire, ni te plaire
Mais te rencontrer avant son hiver

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Je Suis Ce Mister

  je=te=don=ne=le=code=de=mon=mi=roir 10
  pour=que=tu=le=fran=chis=ses=un=soir 9
  naies=pas=peur=de=ce=que=tu=vas=voir 9
  naies=crain=te=même=sil=y=fait=noir 8

  je=ne=cherche=pas=à=em=prun=ter=ton=mys=tère 11
  je=ne=veux=pas=ten=fer=mer=dans=une=ca=ge=de=verre 13
  mais=simple=ment=te=mon=trer=len=droit=de=mon=en=vers 12
  et=te=faire=dé=cou=vrir=la=vant=de=mon=ar=rière 12

  je=touvre=la=por=te=de=mes=ti=roirs 9
  ceux=où=jai=ran=gé=ma=mé=moire 8
  tu=com=pren=dras=mieux=mon=his=toire 8
  et=en=quoi=jai=en=vie=de=croire 8

  je=ne=veux=pas=dé=tour=ner=tes=che=mins=de=li=ber=té 14
  je=sou=haite=que=pen=dant=quel=ques=jours=à=mes=co=tés 13
  dans=mon=ciel=ha=chu=ré=de=nu=ages=tu=o=ses=ve=nir=vo=ler 16
  le=vent=de=mes=col=line=je=vais=te=fai=re=goû=ter 13

  je=te=donne=la=dres=se=de=mon=é=cran 10
  tra=verse=le=jus=teun=pe=tit=ins=tant 9
  tu=ver=ras=ce=que=je=suis=de=vant 9
  et=que=der=rière=je=ne=fais=pas=sem=blant 10

  je=ne=veux=pas=voir=clair=dans=tes=mys=tères 10
  je=sou=haite=tof=frir=un=sup=plé=ment=dair 10
  un=moment=de=quié=tu=de=loin=des=chi=mères 10
  quand=le=mondear=ti=fi=ciel=tes=rê=ve=en=serrent 11

  je=tof=fre=ma=der=ni=è=re=clé 9
  cel=le=que=tu=vas=sans=dou=te=ou=blier 10
  mais=un=jour=si=tu=veux=en=trer 8
  tu=te=sou=vien=dras=où=elle=est=ran=gée 10

  au=de=là=de=ces=mots=é=crits=sans=ca=rac=tère 12
  je=suis=cet=hom=me=sans=mys=tè=re 9
  nes=pé=rant=ni=te=sé=duire=ni=te=plaire 10
  mais=te=ren=con=trer=a=vant=son=hi=ver 10
 • Phonétique : Je Suis Ce Mister

  ʒə tə dɔnə lə kɔdə də mɔ̃ miʁwaʁ
  puʁ kə ty lə fʁɑ̃ʃisəz- œ̃ swaʁ
  nε pa pœʁ də sə kə ty va vwaʁ
  nε kʁɛ̃tə mεmə sil i fε nwaʁ

  ʒə nə ʃεʁʃə pa a ɑ̃pʁœ̃te tɔ̃ mistεʁə
  ʒə nə vø pa tɑ̃fεʁme dɑ̃z- ynə kaʒə də veʁə
  mε sɛ̃pləmɑ̃ tə mɔ̃tʁe lɑ̃dʁwa də mɔ̃n- ɑ̃vεʁ
  e tə fεʁə dekuvʁiʁ lavɑ̃ də mɔ̃n- aʁjεʁə

  ʒə tuvʁə la pɔʁtə də mε tiʁwaʁ
  søz- u ʒε ʁɑ̃ʒe ma memwaʁə
  ty kɔ̃pʁɑ̃dʁa mjø mɔ̃n- istwaʁə
  e ɑ̃ kwa ʒε ɑ̃vi də kʁwaʁə

  ʒə nə vø pa detuʁne tε ʃəmɛ̃ də libεʁte
  ʒə suεtə kə pɑ̃dɑ̃ kεlk ʒuʁ, a mε kɔte
  dɑ̃ mɔ̃ sjεl-aʃyʁe də nɥaʒə, ty ozə vəniʁ vɔle
  lə vɑ̃ də mε kɔlinə, ʒə vε tə fεʁə ɡute

  ʒə tə dɔnə ladʁεsə də mɔ̃n- ekʁɑ̃
  tʁavεʁsə lə ʒystə œ̃ pəti ɛ̃stɑ̃
  ty veʁa sə kə ʒə sɥi dəvɑ̃
  e kə dəʁjεʁə ʒə nə fε pa sɑ̃blɑ̃

  ʒə nə vø pa vwaʁ klεʁ dɑ̃ tε mistεʁə
  ʒə suεtə tɔfʁiʁ œ̃ syplemɑ̃ dεʁ
  œ̃ mɔmɑ̃ də kjetydə lwɛ̃ dε ʃimεʁə
  kɑ̃ lə mɔ̃də aʁtifisjεl tε ʁεvə ɑ̃seʁe

  ʒə tɔfʁə ma dεʁnjεʁə kle
  sεllə kə ty va sɑ̃ dutə ublje
  mεz- œ̃ ʒuʁ si ty vøz- ɑ̃tʁe
  ty tə suvjɛ̃dʁaz- u εllə ε ʁɑ̃ʒe

  o dəla də sε moz- ekʁi sɑ̃ kaʁaktεʁə
  ʒə sɥi sεt ɔmə sɑ̃ mistεʁə
  nεspeʁɑ̃ ni tə sedɥiʁə, ni tə plεʁə
  mε tə ʁɑ̃kɔ̃tʁe avɑ̃ sɔ̃n- ivεʁ
 • Syllabes Phonétique : Je Suis Ce Mister

  ʒə=tə=dɔ=nə=lə=kɔdə=də=mɔ̃=mi=ʁwaʁ 10
  puʁ=kə=ty=lə=fʁɑ̃=ʃi=sə=zœ̃=swaʁ 9
  nε=pa=pœ=ʁə=də=sə=kə=ty=va=vwaʁ 10
  nε=kʁɛ̃=tə=mε=mə=sil=i=fε=nwaʁ 9

  ʒə=nə=ʃεʁʃə=pa=a=ɑ̃=pʁœ̃=te=tɔ̃=mistεʁə 10
  ʒə=nə=vø=pa=tɑ̃=fεʁ=me=dɑ̃=zynə=ka=ʒə=də=ve=ʁə 14
  mε=sɛ̃plə=mɑ̃=tə=mɔ̃=tʁe=lɑ̃=dʁwa=də=mɔ̃=nɑ̃=vεʁ 12
  e=tə=fεʁə=de=ku=vʁiʁ=la=vɑ̃=də=mɔ̃=na=ʁjεʁə 12

  ʒə=tu=vʁə=la=pɔʁ=tə=də=mε=ti=ʁwaʁ 10
  sø=zu=ʒε=ʁɑ̃=ʒe=ma=me=mwa=ʁə 9
  ty=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁa=mj=ø=mɔ̃=nis=twa=ʁə 10
  e=ɑ̃=kwa=ʒε=ɑ̃=vi=də=kʁwa=ʁə 9

  ʒə=nə=vø=pa=de=tuʁ=ne=tεʃə=mɛ̃=də=li=bεʁ=te 13
  ʒə=su=εtə=kə=pɑ̃=dɑ̃=kεl=kə=ʒuʁ=a=mε=kɔ=te 13
  dɑ̃=mɔ̃=sjεl-a=ʃy=ʁe=də=nɥ=aʒə=ty=o=zə=və=niʁ=vɔ=le 16
  lə=vɑ̃də=mε=kɔ=li=nə=ʒə=vε=tə=fε=ʁə=ɡu=te 13

  ʒə=tə=dɔ=nə=la=dʁεsə=də=mɔ̃=ne=kʁɑ̃ 10
  tʁa=vεʁsə=lə=ʒys=tə=œ̃=pə=ti=ɛ̃s=tɑ̃ 10
  ty=ve=ʁa=sə=kə=ʒə=sɥi=də=vɑ̃ 9
  e=kə=də=ʁjεʁə=ʒə=nə=fε=pa=sɑ̃=blɑ̃ 10

  ʒə=nə=vø=pa=vwaʁ=klεʁ=dɑ̃=tε=mis=tεʁə 10
  ʒə=su=εtə=tɔ=fʁiʁ=œ̃=sy=ple=mɑ̃=dεʁ 10
  œ̃=mɔ=mɑ̃də=kje=ty=də=lwɛ̃=dε=ʃi=mεʁə 10
  kɑ̃lə=mɔ̃=dəaʁ=ti=fi=sjεl=tε=ʁε=və=ɑ̃=se=ʁe 12

  ʒə=tɔ=fʁə=ma=dεʁ=nj=ε=ʁə=kle 9
  sεl=lə=kə=ty=va=sɑ̃=du=tə=u=blje 10
  mε=zœ̃=ʒuʁ=si=ty=vø=zɑ̃=tʁe 8
  tytə=su=vjɛ̃=dʁa=zu=εl=lə=ε=ʁɑ̃=ʒe 10

  odə=la=də=sε=mo=ze=kʁi=sɑ̃=ka=ʁak=tεʁə 11
  ʒə=sɥi=sεt=ɔ=mə=sɑ̃=mis=tεʁ=ə 9
  nεs=pe=ʁɑ̃=nitə=sed=ɥi=ʁə=ni=tə=plεʁə 10
  mε=tə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=a=vɑ̃=sɔ̃=ni=vεʁ 10

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
27/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 27/08/2011 07:46

L'écrit contient 252 mots qui sont répartis dans 8 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Papillon11

Récompense

1
0
0