Poème-France.com

Poeme : Côté Couloir, Côté Fenêtre.Côté Couloir, Côté Fenêtre.

Je n’ai rien laissé paraître
Lorsque installé côté couloir,
Je vis soudain apparaître
Celle qui hante ma mémoire.

Elle se lova côté fenêtre
Faisant semblant de n’ pas me voir,
De ne pas me reconnaître,
Mais pouvais-je lui en vouloir ?

Car depuis deux, trois ans peut-être
Je n’avais pas cessé de boire,
Malgré le serment de cette lettre
Ecrite un soir où j’étais noir.

L’alcool depuis n’est plus mon maître
Et j’irai bien près d’elle m’asseoir…
Trop tard elle vient de disparaître,
Est-ce donc la fin de notre histoire ?

Afin que cesse mon mal-être
J’arpente les quais et les gares,
Pour qu’apparaisse d’une fenêtre
Le bleu profond de son regard.
Papyrobert

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nε ʁjɛ̃ lεse paʁεtʁə
lɔʁskə ɛ̃stale kote kulwaʁ,
ʒə vis sudɛ̃ apaʁεtʁə
sεllə ki-ɑ̃tə ma memwaʁə.

εllə sə lɔva kote fənεtʁə
fəzɑ̃ sɑ̃blɑ̃ də npa mə vwaʁ,
də nə pa mə ʁəkɔnεtʁə,
mε puvε ʒə lɥi ɑ̃ vulwaʁ ?

kaʁ dəpɥi dø, tʁwaz- ɑ̃ pø tεtʁə
ʒə navε pa sese də bwaʁə,
malɡʁe lə sεʁme də sεtə lεtʁə
εkʁitə œ̃ swaʁ u ʒetε nwaʁ.

lalkɔl dəpɥi nε plys mɔ̃ mεtʁə
e ʒiʁε bjɛ̃ pʁε dεllə masəwaʁ…
tʁo taʁ εllə vjɛ̃ də dispaʁεtʁə,
ε sə dɔ̃k la fɛ̃ də nɔtʁə istwaʁə ?

afɛ̃ kə sεsə mɔ̃ mal εtʁə
ʒaʁpɑ̃tə lε kεz- e lε ɡaʁə,
puʁ kapaʁεsə dynə fənεtʁə
lə blø pʁɔfɔ̃ də sɔ̃ ʁəɡaʁ.