Poème-France.com

Poeme : Coup De PuteCoup De Pute

L’insulte « pute » te vas si bien
Quelle etait ta raison pour me faire sa
Je te faisait confiance et tu m’a trahie
Tu pretendaie etre mon amie
Bah putin j’en connais pas des amies commes toi
Qui me font des coups de pute comme ça
Tu ne peut pas savoir comme j’ai la haine contre toi
Tes pretencieuse, tu te comparais toujours a moi
Tu trouvais belle tu me racontais que d’la merde
Paulines

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lɛ̃syltə « pytə » tə va si bjɛ̃
kεllə ətε ta ʁεzɔ̃ puʁ mə fεʁə sa
ʒə tə fəzε kɔ̃fjɑ̃sə e ty ma tʁai
ty pʁətɑ̃dε εtʁə mɔ̃n- ami
ba pytɛ̃ ʒɑ̃ kɔnε pa dεz- ami kɔmə twa
ki mə fɔ̃ dε ku də pytə kɔmə sa
ty nə pø pa savwaʁ kɔmə ʒε la-εnə kɔ̃tʁə twa
tε pʁətɑ̃sjøzə, ty tə kɔ̃paʁε tuʒuʁz- a mwa
ty tʁuvε bεllə ty mə ʁakɔ̃tε kə dla mεʁdə