Poème-France.com

Poeme : Je Regrette TantJe Regrette Tant

Tu sais tout ces mots qui sont sortis de ma bouche
Je ne l’ai pensais pas c’etait sur le coup de l’enervement
On avait beaucoup de tension toute les deux
Je cois que c pour ca qu’on c disputer
Je regrette tant cette dispute
Car jai bien cru que cetait la fin
Dune belle et longue amitié
Mais dun autre coter je me suis dis que cetait
Pas possible qu’on ne sois plus amies
Je t’aime trop pour ne plus parler
Tu es mon amies et a jammais tu
Le resteras
Paulines

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty sε tu sε mo ki sɔ̃ sɔʁti də ma buʃə
ʒə nə lε pɑ̃sε pa sətε syʁ lə ku də lɑ̃nεʁvəmɑ̃
ɔ̃n- avε boku də tɑ̃sjɔ̃ tutə lε dø
ʒə kwa kə se puʁ ka kɔ̃ se dispyte
ʒə ʁəɡʁεtə tɑ̃ sεtə dispytə
kaʁ ʒε bjɛ̃ kʁy kə sətε la fɛ̃
dynə bεllə e lɔ̃ɡ amitje
mε dœ̃ otʁə kɔte ʒə mə sɥi di kə sətε
pa pɔsiblə kɔ̃ nə swa plysz- ami
ʒə tεmə tʁo puʁ nə plys paʁle
ty ε mɔ̃n- amiz- e a ʒamε ty
lə ʁεstəʁa