Poème-France.com

Poeme : J’Ai Pris Conscience Que Je TaimaisJ’Ai Pris Conscience Que Je Taimais

Je t’ais perdu de vue
Pourtant je me suis aperçu
Que mes sentiment
Depuis qu’on est gammins
N’ont jammais changer
Quand j’ai apris
Que tu avait froler la mort
Jai cru que tout secrouler
Je te cherche partout depui
Ou est tu, je veux que tu sache
Que je t’aime et rien ne changera
Mais je t’en prie ne fait pas de betise
Ne me laisse pas toute seule
Jen mourrai, reste avec moi
On pourrait etre heureux tout les deux
Que nous deux sans se soucier
Des gens autour de nous
Reviens moi
Et si tu decide de tenvoler pour le ciel
Emmmene moi avec toi
Paulines

PostScriptum

reste avec moi dans ce monde yoyo


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tεs pεʁdy də vɥ
puʁtɑ̃ ʒə mə sɥiz- apεʁsy
kə mε sɑ̃timɑ̃
dəpɥi kɔ̃n- ε ɡamɛ̃
nɔ̃ ʒamε ʃɑ̃ʒe
kɑ̃ ʒε apʁi
kə ty avε fʁɔle la mɔʁ
ʒε kʁy kə tu sεkʁule
ʒə tə ʃεʁʃə paʁtu dəpɥi
u ε ty, ʒə vø kə ty saʃə
kə ʒə tεmə e ʁjɛ̃ nə ʃɑ̃ʒəʁa
mε ʒə tɑ̃ pʁi nə fε pa də bətizə
nə mə lεsə pa tutə sələ
ʒεn muʁʁε, ʁεstə avεk mwa
ɔ̃ puʁʁε εtʁə œʁø tu lε dø
kə nu dø sɑ̃ sə susje
dε ʒɑ̃z- otuʁ də nu
ʁəvjɛ̃ mwa
e si ty dəsidə də tɑ̃vɔle puʁ lə sjεl
ə εm εm εm ɑ̃nə mwa avεk twa