Poème-France.com

Poeme : Petit Mail Pour Ma Douce…Petit Mail Pour Ma Douce…

Coucou ma douce,
J’espère que ta journée se passe bien ?
Moi je pense a toi et inexorablement tu me manques ! !
Pourtant cela fait 24h que je ne t’ai pas vu ! !
Mes deja ces heures me semblent comme une éternité… en ton absence !
Reviens moi vite avant que je ne succombe sous le poids du temps…
Ou laisse moi ici pour qu’en poussière, le vent qui s’agite les transporte jusqu’a toi…
Pégase

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kuku ma dusə,
ʒεspεʁə kə ta ʒuʁne sə pasə bjɛ̃ ?
mwa ʒə pɑ̃sə a twa e inεksɔʁabləmɑ̃ ty mə mɑ̃k ! !
puʁtɑ̃ səla fε vɛ̃t- katʁə aʃ kə ʒə nə tε pa vy ! !
mε dəʒa sεz- œʁ mə sɑ̃ble kɔmə ynə etεʁnite… ɑ̃ tɔ̃n- absɑ̃sə !
ʁəvjɛ̃ mwa vitə avɑ̃ kə ʒə nə sykɔ̃bə su lə pwa dy tɑ̃…
u lεsə mwa isi puʁ kɑ̃ pusjεʁə, lə vɑ̃ ki saʒitə lε tʁɑ̃spɔʁtə ʒyska twa…