Poème-France.com

Poeme : La Vierge FoireuseLa Vierge Foireuse

J’ai éteint toutes les lumières

Je suis triste
J’ai ouvert la fenêtre
Je suis triste

Dehors il fait nuit
Dehors il fait jour
Je suis triste

J’ai bu du café froid
Pour croire la nuit et son amour
J’ai ouvert une bouteille de lait
Pour boire l’amertume pour toujours

Je regarde mon assiette
Vide horrible et sourde
Je la mets sur des cahiers
Dont je n’ai rien à foutre

Tout à l’heure il pleuvait
Par dessus ma fenêtre
Mais je n’ai pas pu atteindre
Une seule goutte

J’ai éteint toutes les lumières
Je suis la proie du doute
J’ai ouvert la fenêtre
Je me suis pris en froid

Je n’ai fait aucune prière
Avant chaque cigarette
J’ai compté j’en ai fumé trois
Avec la barrette

Je bandais face à l’effroi
Comme une horrible retraite
Je me masturbais déjà
Que j’en oubliais ma quéquette

Très vite le petit beffroi
Fut le b a ba de ma quête
J’engluais pour toujours le petit bout
De colle extra forte B3

Le sperme ascensionnel ne montera plus
L’ascension désespérante ne giclera plus
J’avais enfin emprisonné mon sexe
J’avais en fait dépressurisé mon cul

L’univers même interstellaire
Pouvait bien y entrer
Tous les mystères de la Terre
Pouvaient bien me pénétrer

Je n’aurais alors reçu que matière
A encore connaître
Que j’en aurais gerbé

Tout à l’heure il feulait
Par dessus ma fenêtre
Mais je n’ai pas pu atteindre
Un seul rai

J’entendais les sirènes
Morbides et cruelles des pompiers
Au feu ! au feu !
Je recommençais à me masturber

Les voisins du bâtiment d’en face
Un couple de professeurs,
Me regardaient depuis leur fenêtre close

Je m’assis sur la rambarde
De la fenêtre, le sexe défait
Par les croûtes de chair et de colle

Je voulais mourir comme une rose
Je me violai, mais du premier étage
Je ne fis hélas que me casser la guibolle
Pendantce

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε etɛ̃ tutə lε lymjεʁə

ʒə sɥi tʁistə
ʒε uvεʁ la fənεtʁə
ʒə sɥi tʁistə

dəɔʁz- il fε nɥi
dəɔʁz- il fε ʒuʁ
ʒə sɥi tʁistə

ʒε by dy kafe fʁwa
puʁ kʁwaʁə la nɥi e sɔ̃n- amuʁ
ʒε uvεʁ ynə butεjə də lε
puʁ bwaʁə lamεʁtymə puʁ tuʒuʁ

ʒə ʁəɡaʁdə mɔ̃n- asjεtə
vidə ɔʁiblə e suʁdə
ʒə la mεt syʁ dε kaje
dɔ̃ ʒə nε ʁjɛ̃ a futʁə

tut- a lœʁ il pləvε
paʁ dəsy ma fənεtʁə
mε ʒə nε pa py atɛ̃dʁə
ynə sələ ɡutə

ʒε etɛ̃ tutə lε lymjεʁə
ʒə sɥi la pʁwa dy dutə
ʒε uvεʁ la fənεtʁə
ʒə mə sɥi pʁiz- ɑ̃ fʁwa

ʒə nε fε okynə pʁjεʁə
avɑ̃ ʃakə siɡaʁεtə
ʒε kɔ̃te ʒɑ̃n- ε fyme tʁwa
avεk la baʁεtə

ʒə bɑ̃dε fasə a lefʁwa
kɔmə ynə ɔʁiblə ʁətʁεtə
ʒə mə mastyʁbε deʒa
kə ʒɑ̃n- ubljε ma kekεtə

tʁε vitə lə pəti befʁwa
fy lə be a ba də ma kεtə
ʒɑ̃ɡlɥε puʁ tuʒuʁ lə pəti bu
də kɔlə εkstʁa fɔʁtə be tʁwa

lə spεʁmə asɑ̃sjɔnεl nə mɔ̃təʁa plys
lasɑ̃sjɔ̃ dezεspeʁɑ̃tə nə ʒikləʁa plys
ʒavεz- ɑ̃fɛ̃ ɑ̃pʁizɔne mɔ̃ sεksə
ʒavεz- ɑ̃ fε depʁesyʁize mɔ̃ kyl

lynive mεmə ɛ̃tεʁstεllεʁə
puvε bjɛ̃ i ɑ̃tʁe
tus lε mistεʁə də la teʁə
puvε bjɛ̃ mə penetʁe

ʒə noʁεz- alɔʁ ʁəsy kə matjεʁə
a ɑ̃kɔʁə kɔnεtʁə
kə ʒɑ̃n- oʁε ʒεʁbe

tut- a lœʁ il fəlε
paʁ dəsy ma fənεtʁə
mε ʒə nε pa py atɛ̃dʁə
œ̃ səl ʁε

ʒɑ̃tɑ̃dε lε siʁεnə
mɔʁbidəz- e kʁyεllə dε pɔ̃pje
o fø ! o fø !
ʒə ʁəkɔmɑ̃sεz- a mə mastyʁbe

lε vwazɛ̃ dy ba=ti=mɑ̃ dɑ̃ fasə
œ̃ kuplə də pʁɔfesœʁ,
mə ʁəɡaʁdε dəpɥi lœʁ fənεtʁə klozə

ʒə masi syʁ la ʁɑ̃baʁdə
də la fənεtʁə, lə sεksə defε
paʁ lε kʁutə də ʃεʁ e də kɔlə

ʒə vulε muʁiʁ kɔmə ynə ʁozə
ʒə mə vjɔlε, mε dy pʁəmje etaʒə
ʒə nə fi ela kə mə kase la ɡibɔlə