Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : La Vierge Foireuse

Poème - Sans Thème -
Publié le 12/08/2012 17:43

L'écrit contient 338 mots qui sont répartis dans 18 strophes.

Poete : Pendantce

La Vierge Foireuse

J’ai éteint toutes les lumières

Je suis triste
J’ai ouvert la fenêtre
Je suis triste

Dehors il fait nuit
Dehors il fait jour
Je suis triste

J’ai bu du café froid
Pour croire la nuit et son amour
J’ai ouvert une bouteille de lait
Pour boire l’amertume pour toujours

Je regarde mon assiette
Vide horrible et sourde
Je la mets sur des cahiers
Dont je n’ai rien à foutre

Tout à l’heure il pleuvait
Par dessus ma fenêtre
Mais je n’ai pas pu atteindre
Une seule goutte

J’ai éteint toutes les lumières
Je suis la proie du doute
J’ai ouvert la fenêtre
Je me suis pris en froid

Je n’ai fait aucune prière
Avant chaque cigarette
J’ai compté j’en ai fumé trois
Avec la barrette

Je bandais face à l’effroi
Comme une horrible retraite
Je me masturbais déjà
Que j’en oubliais ma quéquette

Très vite le petit beffroi
Fut le b a ba de ma quête
J’engluais pour toujours le petit bout
De colle extra forte B3

Le sperme ascensionnel ne montera plus
L’ascension désespérante ne giclera plus
J’avais enfin emprisonné mon sexe
J’avais en fait dépressurisé mon cul

L’univers même interstellaire
Pouvait bien y entrer
Tous les mystères de la Terre
Pouvaient bien me pénétrer

Je n’aurais alors reçu que matière
A encore connaître
Que j’en aurais gerbé

Tout à l’heure il feulait
Par dessus ma fenêtre
Mais je n’ai pas pu atteindre
Un seul rai

J’entendais les sirènes
Morbides et cruelles des pompiers
Au feu ! au feu !
Je recommençais à me masturber

Les voisins du bâtiment d’en face
Un couple de professeurs,
Me regardaient depuis leur fenêtre close

Je m’assis sur la rambarde
De la fenêtre, le sexe défait
Par les croûtes de chair et de colle

Je voulais mourir comme une rose
Je me violai, mais du premier étage
Je ne fis hélas que me casser la guibolle
 • Pieds Hyphénique: La Vierge Foireuse

  jai=é=teint=toutes=les=lu=mières 7

  je=suis=tris=te 4
  jai=ou=vert=la=fe=nêtre 6
  je=suis=tris=te 4

  de=hors=il=fait=nuit 5
  de=hors=il=fait=jour 5
  je=suis=tris=te 4

  jai=bu=du=ca=fé=froid 6
  pour=croire=la=nuit=et=son=a=mour 8
  jai=ou=vert=une=bou=tei=lle=de=lait 9
  pour=boire=la=mer=tu=me=pour=tou=jours 9

  je=re=gar=de=mon=as=siette 7
  vide=hor=ri=ble=et=sourde 6
  je=la=mets=sur=des=ca=hiers 7
  dont=je=nai=rien=à=foutre 6

  tout=à=lheure=il=pleu=vait 6
  par=des=sus=ma=fe=nêtre 6
  mais=je=nai=pas=pu=at=teindre 7
  u=ne=seu=le=gou=tte 6

  jai=é=teint=toutes=les=lu=mières 7
  je=suis=la=proie=du=doute 6
  jai=ou=vert=la=fe=nêtre 6
  je=me=suis=pris=en=froid 6

  je=nai=fait=au=cune=pri=ère 7
  avant=cha=que=ci=ga=rette 6
  jai=comp=té=jen=ai=fu=mé=trois 8
  a=vec=la=bar=ret=te 6

  je=ban=dais=faceà=lef=froi 6
  commeu=ne=hor=ri=ble=re=traite 7
  je=me=mas=tur=bais=dé=jà 7
  que=jen=ou=bliais=ma=qué=quette 7

  très=vite=le=pe=tit=bef=froi 7
  fut=le=b=a=ba=de=ma=quête 8
  jen=gluais=pour=tou=jours=le=pe=tit=bout 9
  de=col=le=ex=tra=forte=b=trois 8

  le=spermeas=cen=sion=nel=ne=mon=te=ra=plus 10
  lascen=sion=dé=ses=pé=ran=te=ne=gi=cle=ra=plus 12
  ja=vais=en=fin=em=pri=son=né=mon=sexe 10
  ja=vais=en=fait=dépres=su=ri=sé=mon=cul 10

  lu=ni=vers=mêmein=ters=tel=laire 7
  pou=vait=bien=y=en=trer 6
  tous=les=mys=tères=de=la=terre 7
  pou=vaient=bien=me=pé=né=trer 7

  je=nau=rais=a=lors=re=çu=que=ma=tière 10
  a=en=co=re=con=naître 6
  que=jen=au=rais=ger=bé 6

  tout=à=lheure=il=feu=lait 6
  par=des=sus=ma=fe=nêtre 6
  mais=je=nai=pas=pu=at=teindre 7
  un=seul=rai 3

  jen=ten=dais=les=si=rènes 6
  mor=bides=et=cruel=les=des=pom=piers 8
  au=feu=au=feu 4
  je=re=commen=çais=à=me=mas=tur=ber 9

  les=voi=sins=du=bâ=timent=den=face 8
  un=couple=de=pro=fes=seurs 6
  me=re=gar=daient=de=puis=leur=fe=nêtre=clo=see 11

  je=mas=sis=sur=la=ram=barde 7
  de=la=fe=nêtre=le=sexe=dé=fait 8
  par=les=croû=tes=de=chair=et=de=colle 9

  je=vou=lais=mou=rir=commeu=ne=rose 8
  je=me=vio=lai=mais=du=pre=mier=é=tage 10
  je=ne=fis=hé=las=que=me=cas=ser=la=gui=bolle 12
 • Phonétique : La Vierge Foireuse

  ʒε etɛ̃ tutə lε lymjεʁə

  ʒə sɥi tʁistə
  ʒε uvεʁ la fənεtʁə
  ʒə sɥi tʁistə

  dəɔʁz- il fε nɥi
  dəɔʁz- il fε ʒuʁ
  ʒə sɥi tʁistə

  ʒε by dy kafe fʁwa
  puʁ kʁwaʁə la nɥi e sɔ̃n- amuʁ
  ʒε uvεʁ ynə butεjə də lε
  puʁ bwaʁə lamεʁtymə puʁ tuʒuʁ

  ʒə ʁəɡaʁdə mɔ̃n- asjεtə
  vidə ɔʁiblə e suʁdə
  ʒə la mεt syʁ dε kaje
  dɔ̃ ʒə nε ʁjɛ̃ a futʁə

  tut- a lœʁ il pləvε
  paʁ dəsy ma fənεtʁə
  mε ʒə nε pa py atɛ̃dʁə
  ynə sələ ɡutə

  ʒε etɛ̃ tutə lε lymjεʁə
  ʒə sɥi la pʁwa dy dutə
  ʒε uvεʁ la fənεtʁə
  ʒə mə sɥi pʁiz- ɑ̃ fʁwa

  ʒə nε fε okynə pʁjεʁə
  avɑ̃ ʃakə siɡaʁεtə
  ʒε kɔ̃te ʒɑ̃n- ε fyme tʁwa
  avεk la baʁεtə

  ʒə bɑ̃dε fasə a lefʁwa
  kɔmə ynə ɔʁiblə ʁətʁεtə
  ʒə mə mastyʁbε deʒa
  kə ʒɑ̃n- ubljε ma kekεtə

  tʁε vitə lə pəti befʁwa
  fy lə be a ba də ma kεtə
  ʒɑ̃ɡlɥε puʁ tuʒuʁ lə pəti bu
  də kɔlə εkstʁa fɔʁtə be tʁwa

  lə spεʁmə asɑ̃sjɔnεl nə mɔ̃təʁa plys
  lasɑ̃sjɔ̃ dezεspeʁɑ̃tə nə ʒikləʁa plys
  ʒavεz- ɑ̃fɛ̃ ɑ̃pʁizɔne mɔ̃ sεksə
  ʒavεz- ɑ̃ fε depʁesyʁize mɔ̃ kyl

  lynive mεmə ɛ̃tεʁstεllεʁə
  puvε bjɛ̃ i ɑ̃tʁe
  tus lε mistεʁə də la teʁə
  puvε bjɛ̃ mə penetʁe

  ʒə noʁεz- alɔʁ ʁəsy kə matjεʁə
  a ɑ̃kɔʁə kɔnεtʁə
  kə ʒɑ̃n- oʁε ʒεʁbe

  tut- a lœʁ il fəlε
  paʁ dəsy ma fənεtʁə
  mε ʒə nε pa py atɛ̃dʁə
  œ̃ səl ʁε

  ʒɑ̃tɑ̃dε lε siʁεnə
  mɔʁbidəz- e kʁyεllə dε pɔ̃pje
  o fø ! o fø !
  ʒə ʁəkɔmɑ̃sεz- a mə mastyʁbe

  lε vwazɛ̃ dy ba=ti=mɑ̃ dɑ̃ fasə
  œ̃ kuplə də pʁɔfesœʁ,
  mə ʁəɡaʁdε dəpɥi lœʁ fənεtʁə klozə

  ʒə masi syʁ la ʁɑ̃baʁdə
  də la fənεtʁə, lə sεksə defε
  paʁ lε kʁutə də ʃεʁ e də kɔlə

  ʒə vulε muʁiʁ kɔmə ynə ʁozə
  ʒə mə vjɔlε, mε dy pʁəmje etaʒə
  ʒə nə fi ela kə mə kase la ɡibɔlə
 • Pieds Phonétique : La Vierge Foireuse

  ʒε=e=tɛ̃=tu=tə=lε=ly=mjεʁə 8

  ʒə=sɥi=tʁis=tə 4
  ʒε=u=vεʁ=la=fə=nε=tʁə 7
  ʒə=sɥi=tʁis=tə 4

  də=ɔʁ=zil=fε=nɥi 5
  də=ɔʁ=zil=fε=ʒuʁ 5
  ʒə=sɥi=tʁis=tə 4

  ʒε=by=dy=ka=fe=fʁwa 6
  puʁ=kʁwaʁə=la=nɥi=e=sɔ̃=na=muʁ 8
  ʒε=u=vεʁ=ynə=bu=tεjə=də=lε 8
  puʁ=bwaʁə=la=mεʁ=ty=mə=puʁ=tu=ʒuʁ 9

  ʒə=ʁə=ɡaʁ=də=mɔ̃=na=sjε=tə 8
  vi=də=ɔ=ʁi=blə=e=suʁ=də 8
  ʒə=la=mεt=syʁ=dε=ka=j=e 8
  dɔ̃=ʒə=nε=ʁj=ɛ̃=a=fu=tʁə 8

  tu=ta=lœ=ʁə=il=plə=vε 7
  paʁ=də=sy=ma=fə=nε=tʁə 7
  mε=ʒə=nε=pa=py=a=tɛ̃=dʁə 8
  y=nə=sə=lə=ɡu=tə 6

  ʒε=e=tɛ̃=tu=tə=lε=ly=mjεʁə 8
  ʒə=sɥi=la=pʁwa=dy=du=tə 7
  ʒε=u=vεʁ=la=fə=nε=tʁə 7
  ʒə=mə=sɥi=pʁi=zɑ̃=fʁwa 6

  ʒə=nε=fε=o=ky=nə=pʁi=jεʁ 8
  a=vɑ̃=ʃa=kə=si=ɡa=ʁε=tə 8
  ʒε=kɔ̃=te=ʒɑ̃=nε=fy=me=tʁwa 8
  a=vεk=la=ba=ʁε=tə 6

  ʒə=bɑ̃=dε=fa=sə=a=le=fʁwa 8
  kɔmə=y=nə=ɔ=ʁi=blə=ʁə=tʁεtə 8
  ʒə=mə=mas=tyʁ=bε=de=ʒa 7
  kə=ʒɑ̃=nu=bljε=ma=ke=kε=tə 8

  tʁε=vi=tə=lə=pə=ti=be=fʁwa 8
  fy=lə=be=a=ba=də=ma=kεtə 8
  ʒɑ̃ɡ=lɥε=puʁ=tu=ʒuʁlə=pə=ti=bu 8
  də=kɔlə=εk=stʁa=fɔʁ=tə=be=tʁwa 8

  lə=spεʁməa=sɑ̃=sjɔ=nεl=nə=mɔ̃=tə=ʁa=plys 10
  la=sɑ̃=sjɔ̃=de=zεs=pe=ʁɑ̃tə=nə=ʒi=klə=ʁa=plys 12
  ʒa=vε=zɑ̃=fɛ̃=ɑ̃=pʁi=zɔ=ne=mɔ̃=sεk=sə 11
  ʒa=vε=zɑ̃=fε=de=pʁe=sy=ʁi=ze=mɔ̃=kyl 11

  ly=ni=ve=mεmə=ɛ̃=tεʁ=stεl=lεʁə 8
  pu=vε=bj=ɛ̃=i=ɑ̃=tʁe 7
  tus=lε=mis=tεʁə=də=la=te=ʁə 8
  pu=vε=bj=ɛ̃=mə=pe=ne=tʁe 8

  ʒə=no=ʁε=za=lɔʁʁə=sy=kə=ma=tjεʁə 9
  a=ɑ̃=kɔ=ʁə=kɔ=nε=tʁə 7
  kə=ʒɑ̃=no=ʁε=ʒεʁ=be 6

  tu=ta=lœ=ʁə=il=fə=lε 7
  paʁ=də=sy=ma=fə=nε=tʁə 7
  mε=ʒə=nε=pa=py=a=tɛ̃=dʁə 8
  œ̃=səl=ʁε 3

  ʒɑ̃=tɑ̃=dε=lε=si=ʁε=nə 7
  mɔʁ=bidə=ze=kʁy=εllə=dε=pɔ̃=pje 8
  o=fø=o=fø 4
  ʒəʁə=kɔ=mɑ̃=sε=zamə=mas=tyʁ=be 8

  lε=vwa=zɛ̃=dy=ba=ti=mɑ̃=dɑ̃=fasə 9
  œ̃=ku=plə=də=pʁɔ=fe=sœ=ʁə 8
  mə=ʁə=ɡaʁ=dε=dəp=ɥi=lœʁ=fə=nεtʁə=klozə 10

  ʒə=ma=si=syʁ=la=ʁɑ̃=baʁ=də 8
  də=lafə=nε=tʁə=lə=sεk=sə=de=fε 9
  paʁ=lε=kʁutə=də=ʃεʁ=e=də=kɔlə 8

  ʒə=vu=lε=mu=ʁiʁ=kɔməy=nə=ʁozə 8
  ʒə=mə=vjɔ=lε=mε=dypʁə=mje=e=taʒə 9
  ʒə=nə=fi=e=lakə=mə=ka=se=la=ɡibɔlə 10

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
28/09/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.