Poème-France.com

Poeme : I Deserve LoveI Deserve Love

If only you could see, could be, good me
The way we can be grinny, dreamy not to be
If only life would lead, would forbid to build then
A love that could be started by people ignorant

I would say that master, master, that master
Is not the key for a liar, liar, a liar
I would blame the walker, walker, the walker
Because I won’t be able, able, be able

Love is not so charmy, smarty and gentle
’Cos lovers turn to some gods as far as they’re valliant
You won’t be so horny if you feel no feelings
So you could be my honey, on your knees together

You could be my lover, lover, my lover
We could love forever, and ever, and ever
If only we couldn’t, couldn’t, we couldn’t
Say that we starve to love then, love then, and beginGonna keep myself away
And preserve you for days and days
Gonna turn my heart off
You need more fucking than being loved
What do you want from me ?
What do I want from you ?
I deserve love exclusively if it’s mine
The only thing you can do is to do it to yourself
Cos myself and you it’s… the same
Pendantce

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

if ɔ̃li iu kuld si, kuld bə, ɡud mə
tə wε wə kɑ̃ bə ɡʁini, dʁəami no to bə
if ɔ̃li lifə wuld ləad, wuld fɔʁbid to bɥild tɛ̃
a lɔvə ta kuld bə staʁtεd bi pəɔplə iɲɔʁɑ̃

i wuld sε ta maste, maste, ta maste
is no tə ke fɔʁ a ljaʁ, ljaʁ, a ljaʁ
i wuld blamə tə walke, walke, tə walke
bəkozə i wɔnte bə ablə, ablə, bə ablə

lɔvə is no so ʃaʁmi, smaʁti ɑ̃d ʒɑ̃tlə
kos lɔve tyʁn to sɔmə ɡɔdz- a faʁ a tεjʁə valjɑ̃
iu wɔnte bə so ɔʁni if iu fil no filiŋ
so iu kuld bə mi ɔne, ɔ̃n- iuʁ kni tɔʒεtœʁ

iu kuld bə mi lɔve, lɔve, mi lɔve
wə kuld lɔvə fɔʁəve, ɑ̃d əve, ɑ̃d əve
if ɔ̃li wə kuldnte, kuldnte, wə kuldnte
sε ta wə staʁvə to lɔvə tɛ̃, lɔvə tɛ̃, ɑ̃d bəʒɛ̃ɡɔna kip mizεlf awε
ɑ̃d pʁəzεʁvə iu fɔʁ dεz- ɑ̃d dε
ɡɔna tyʁn mi əaʁ ɔf
iu nid mɔʁə fykiŋ tɑ̃ bɛ̃ɡ lɔvεd
wa do iu wɑ̃ fʁɔm mə ?
wa do i wɑ̃ fʁɔm iu ?
i dəzεʁvə lɔvə εksklyzivəli if itεs minə
tə ɔ̃li tiŋ iu kɑ̃ do is to do it to iuʁsεlf
kos mizεlf ɑ̃d iu itεs… tə samə