Poème-France.com

Poeme : Enfer Et Damnation (Vi)Enfer Et Damnation (Vi)

Dis-moi ma chair morte
Où vas-tu te bercer
Et puiser ton abîme
Puisque tu es en vie

Où chercher querelle
Danse ! monde sans elle
Où bas tailler ferme
Rime avec liberté

Dis moi ma viande sure
Tous les hommes sont
De pauvres hameçons
Mais dis-le moi quand même
Pourquoi nos âmes vont

Car nos âmes vont et viennent
Au fond sans délectation
Dis-moi pourquoi nous sommes
Vivons sans révolution

Mon père est mort hier
J’ai mangé des glaçons
La lune est la dernière
Sur Terre dès que la nuit tombe

Les populos se foutent en l’air
Dans les discothèques à sec
De musiques légères
Les flics chassent dans les bitoniaux

Les masses d’airs s’entrechoquent
Une vieille baisse son dernier froque
Un insecte mort s’est collé
Sur une chaussée désaffectée

La vie a tous les sens
Mais surtout le dernier
Pendantce

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

di mwa ma ʃεʁ mɔʁtə
u va ty tə bεʁse
e pɥize tɔ̃n- abimə
pɥiskə ty ε ɑ̃ vi

u ʃεʁʃe kəʁεllə
dɑ̃sə ! mɔ̃də sɑ̃z- εllə
u ba taje fεʁmə
ʁimə avεk libεʁte

di mwa ma vjɑ̃də syʁə
tus lεz- ɔmə sɔ̃
də povʁə- aməsɔ̃
mε di lə mwa kɑ̃ mεmə
puʁkwa noz- amə vɔ̃

kaʁ noz- amə vɔ̃ e vjεne
o fɔ̃ sɑ̃ delεktasjɔ̃
di mwa puʁkwa nu sɔmə
vivɔ̃ sɑ̃ ʁevɔlysjɔ̃

mɔ̃ pεʁə ε mɔʁ jεʁ
ʒε mɑ̃ʒe dε ɡlasɔ̃
la lynə ε la dεʁnjεʁə
syʁ teʁə dε kə la nɥi tɔ̃bə

lε pɔpylo sə fute ɑ̃ lεʁ
dɑ̃ lε diskɔtεkz- a sεk
də myzik leʒεʁə
lε flik ʃase dɑ̃ lε bitɔnjo

lε masə dεʁ sɑ̃tʁəʃɔke
ynə vjεjə bεsə sɔ̃ dεʁnje fʁɔkə
œ̃n- ɛ̃sεktə mɔʁ sε kɔle
syʁ ynə ʃose dezafεkte

la vi a tus lε sɑ̃s
mε syʁtu lə dεʁnje