Poème-France.com

Poeme : A Toi Mon ToutA Toi Mon Tout

Tu m’étonnes et me surprends
Tu es mon homme, mon prince charmant
Tu es celui dont je revais
Tu es l’ange qui ne me déçois jamais.

En chaque instant tu me hantes et m’habites
Tu m’obsèdes et me fascinent
Ma vie avec toi ressemble aux plus beaux mythes
C’est comme un tableau que doucement on dessine.

Je n’aurais jamais cru que l’on puisse aimer tant
Tu m’apprivoises, je m’abandonne, me laisse aller
La douceur de la vie est irréelle à tes côtés
Tu es mon cœur, mon enchantement.

Rien ne pourrait troubler notre bonheur
Nous nous parlons et savons nous comprendre
Nous nous écoutons et ouvrons nos cœurs
Nous nous comprenons et commencons à nous apprendre.

Tout avec toi est plus surréalistes que dans mes plus beaux rêves
Mon amour pour toi ne connaîtra jamais de trêve
Une vie à tes côtés n’est pas encore assez
Je rêve d’interminable, d’incommensurable, d’éternité…
Petite Puce (F)

PostScriptum

Pour mon ange, mon amour, mon prince, mon tout. Je t’aime (-)


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty metɔnəz- e mə syʁpʁɑ̃
ty ε mɔ̃n- ɔmə, mɔ̃ pʁɛ̃sə ʃaʁmɑ̃
ty ε səlɥi dɔ̃ ʒə ʁəvε
ty ε lɑ̃ʒə ki nə mə deswa ʒamε.

ɑ̃ ʃakə ɛ̃stɑ̃ ty mə-ɑ̃təz- e mabitə
ty mɔpsεdəz- e mə fasine
ma vi avεk twa ʁəsɑ̃blə o plys bo mitə
sε kɔmə œ̃ tablo kə dusəmɑ̃ ɔ̃ desinə.

ʒə noʁε ʒamε kʁy kə lɔ̃ pɥisə εme tɑ̃
ty mapʁivwazə, ʒə mabɑ̃dɔnə, mə lεsə ale
la dusœʁ də la vi εt- iʁeεllə a tε kote
ty ε mɔ̃ kœʁ, mɔ̃n- ɑ̃ʃɑ̃təmɑ̃.

ʁjɛ̃ nə puʁʁε tʁuble nɔtʁə bɔnœʁ
nu nu paʁlɔ̃z- e savɔ̃ nu kɔ̃pʁɑ̃dʁə
nu nuz- ekutɔ̃z- e uvʁɔ̃ no kœʁ
nu nu kɔ̃pʁənɔ̃z- e kɔmɑ̃kɔ̃z- a nuz- apʁɑ̃dʁə.

tut- avεk twa ε plys syʁealistə kə dɑ̃ mε plys bo ʁεvə
mɔ̃n- amuʁ puʁ twa nə kɔnεtʁa ʒamε də tʁεvə
ynə vi a tε kote nε pa ɑ̃kɔʁə ase
ʒə ʁεvə dɛ̃tεʁminablə, dɛ̃kɔmɑ̃syʁablə, detεʁnite…