Poème-France.com

Poeme : On Regrette Toujours…On Regrette Toujours…

Je t’envoie mes Je t’aime
Ceux que je n ai pas pu te dire
Je t’envoie mes poèmes
Ceux que tu n as pas pu lire

Je pleure cet amour
Ces non-dits à jamais
Je pleure ces toujours
Auquels je croyais

Je pleure cette absence
Ce vide en mon cœur
Qui reste en errance
Plongé dans le malheur

Je t’envoie mes Je t’aime
Ceux que je n ai pas pu te dire
Je t’envoie mes poèmes
Ceux que tu n as pas pu lire

Je pense au passé
A ces moments inoubliables
A toute cette gaieté
Avant que ne surgisse l’ineluctable

Mais reste le présent desormais
Ou tu n es plus qu en mon cœur
Ou le manque se crée
Ou seul ta pensée demeure

Je t’envoie mes Je t’aime
Ceux que je n ai pas pu te dire
Je t’envoie mes poèmes
Ceux que tu n as pas pu lire

Les regrets subsistent
Ne pas avoir assez dit, fait…
Les souvenirs persistent
Mais ne suffiront jamais

On ne peux pas imaginer le pire
Pourtant il survient un jour
Il nous laisse un drole d’avenir
Ou s efface la promesse des toujours

Je t’envoie mes Je t’aime
Ceux que je n ai pas pu te dire
Je t’envoie mes poèmes
Ceux que tu n as pas pu lire

Et j’espere que tu les recois
Pour que s’apesent mes regrets
Que tu saches que pour moi
Tu compteras a jamais

Entends mes Je t’aime
Ceux que je n ai pas su te dire
Entends ces poèmes
Que tu n as pas eu le temps de lire

Viens me dire au creux d un reve
Juste me dire que tu le sais
Mon cœur meurtri fera une treve
Et un sourire rennaitrait

J’oublierai cette douleur
Qui chaque jour se repend en moi meme
J’aurai la certitude en mon cœur
Que tu sais à present à quel point je t’aime

Je t’enverrai toujours mes Je t’aime
Ceux que je n ai pas su te dire
Je t’enverrai a jamais mes poèmes
Ceux que tu ne pourras plus lire
Petite Puce (F)

PostScriptum

Pour mon père de coeur, que j aime profondement et qui me manque chaque jour un peu plus depuis 3 ans.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tɑ̃vwa mε ʒə tεmə
sø kə ʒə εn ε pa py tə diʁə
ʒə tɑ̃vwa mε pɔεmə
sø kə ty εn a pa py liʁə

ʒə plœʁə sεt amuʁ
sε nɔ̃ diz- a ʒamε
ʒə plœʁə sε tuʒuʁ
okεl ʒə kʁwajε

ʒə plœʁə sεtə absɑ̃sə
sə vidə ɑ̃ mɔ̃ kœʁ
ki ʁεstə ɑ̃n- eʁɑ̃sə
plɔ̃ʒe dɑ̃ lə malœʁ

ʒə tɑ̃vwa mε ʒə tεmə
sø kə ʒə εn ε pa py tə diʁə
ʒə tɑ̃vwa mε pɔεmə
sø kə ty εn a pa py liʁə

ʒə pɑ̃sə o pase
a sε mɔmɑ̃z- inubljablə
a tutə sεtə ɡεəte
avɑ̃ kə nə syʁʒisə linəlyktablə

mε ʁεstə lə pʁezɑ̃ dəzɔʁmε
u ty εn ε plys k ɑ̃ mɔ̃ kœʁ
u lə mɑ̃kə sə kʁe
u səl ta pɑ̃se dəməʁə

ʒə tɑ̃vwa mε ʒə tεmə
sø kə ʒə εn ε pa py tə diʁə
ʒə tɑ̃vwa mε pɔεmə
sø kə ty εn a pa py liʁə

lε ʁəɡʁε sybziste
nə pa avwaʁ ase di, fε…
lε suvəniʁ pεʁsiste
mε nə syfiʁɔ̃ ʒamε

ɔ̃ nə pø pa imaʒine lə piʁə
puʁtɑ̃ il syʁvjɛ̃ œ̃ ʒuʁ
il nu lεsə œ̃ dʁɔlə davəniʁ
u εs efasə la pʁɔmεsə dε tuʒuʁ

ʒə tɑ̃vwa mε ʒə tεmə
sø kə ʒə εn ε pa py tə diʁə
ʒə tɑ̃vwa mε pɔεmə
sø kə ty εn a pa py liʁə

e ʒεspəʁə kə ty lε ʁəkwa
puʁ kə sapəze mε ʁəɡʁε
kə ty saʃə kə puʁ mwa
ty kɔ̃təʁaz- a ʒamε

ɑ̃tɑ̃ mε ʒə tεmə
sø kə ʒə εn ε pa sy tə diʁə
ɑ̃tɑ̃ sε pɔεmə
kə ty εn a pa y lə tɑ̃ də liʁə

vjɛ̃ mə diʁə o kʁø de œ̃ ʁəvə
ʒystə mə diʁə kə ty lə sε
mɔ̃ kœʁ məʁtʁi fəʁa ynə tʁəvə
e œ̃ suʁiʁə ʁεnεtʁε

ʒubljəʁε sεtə dulœʁ
ki ʃakə ʒuʁ sə ʁəpɑ̃t- ɑ̃ mwa məmə
ʒoʁε la sεʁtitydə ɑ̃ mɔ̃ kœʁ
kə ty sεz- a pʁəze a kεl pwɛ̃ ʒə tεmə

ʒə tɑ̃veʁε tuʒuʁ mε ʒə tεmə
sø kə ʒə εn ε pa sy tə diʁə
ʒə tɑ̃veʁε a ʒamε mε pɔεmə
sø kə ty nə puʁʁa plys liʁə