Poème-France.com

Poeme : SolitudeSolitude

Voici presque deux mois que tu es partie
Et ton absence à crée un trou dans ma vie
Trois ans de vie commune non pas sans heurts
Mais une période de joie et de bonheur

Mes sentiments pour toi étaient et seront toujours
Des émotions sincères que je t’offrais avec amour
Aujourd’hui c’est seul que je vis ce malheur
Car, à une autre, je n’ai pas envie d’offrir mon cœur

Ma vie est triste sans toi à mes côtés
Et pourtant à ceci je ne pourrais plus rien changer
Chaque jour sur mes joues des larmes ruisselles
Des larmes non plus de joie mais de peine

Vivre sans toi c’est comme vivre dans la rue
C’est survivre sans joie et sans toiture
Pour éviter de me rendre la vie encore plus dure
C’est avec force que je dois surmonter cette solitude
Philippe Van Acken

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

vwasi pʁεskə dø mwa kə ty ε paʁti
e tɔ̃n- absɑ̃sə a kʁe œ̃ tʁu dɑ̃ ma vi
tʁwaz- ɑ̃ də vi kɔmynə nɔ̃ pa sɑ̃z- œʁ
mεz- ynə peʁjɔdə də ʒwa e də bɔnœʁ

mε sɑ̃timɑ̃ puʁ twa etε e səʁɔ̃ tuʒuʁ
dεz- emɔsjɔ̃ sɛ̃sεʁə kə ʒə tɔfʁεz- avεk amuʁ
oʒuʁdɥi sε səl kə ʒə vis sə malœʁ
kaʁ, a ynə otʁə, ʒə nε pa ɑ̃vi dɔfʁiʁ mɔ̃ kœʁ

ma vi ε tʁistə sɑ̃ twa a mε kote
e puʁtɑ̃ a səsi ʒə nə puʁʁε plys ʁjɛ̃ ʃɑ̃ʒe
ʃakə ʒuʁ syʁ mε ʒu dε laʁmə- ʁɥisεllə
dε laʁmə- nɔ̃ plys də ʒwa mε də pεnə

vivʁə sɑ̃ twa sε kɔmə vivʁə dɑ̃ la ʁy
sε syʁvivʁə sɑ̃ ʒwa e sɑ̃ twatyʁə
puʁ evite də mə ʁɑ̃dʁə la vi ɑ̃kɔʁə plys dyʁə
sεt- avεk fɔʁsə kə ʒə dwa syʁmɔ̃te sεtə sɔlitydə