Poème-France.com

Poeme : Presente Mais Pas LaPresente Mais Pas La

Je te pense, t’entend, te contemple et t’aime
Je te vois, t’aperçois, te regarde, et peine
Je te parle, t’écoute, te couve et larmes
Je te vie, te souris, te languis et drame

Tu es là sans être avec moi
Tu es présente mais ce sont des illusions
En vérité tu ne me vois pas
L’ordinateur est devenue ta passion

Mes journées en ta compagnie
Ne me captive plu
J’ai décider de faire de toi une amie
Même si de ta vie je n’ai pas tout lu

Je ne me contrôle pas
La jalousie monte en moi
Autant pour toutes les deux en rester là
Comment faire pour me passer de toi ? ? ?
Pingwoman56

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tə pɑ̃sə, tɑ̃tɑ̃, tə kɔ̃tɑ̃plə e tεmə
ʒə tə vwa, tapεʁswa, tə ʁəɡaʁdə, e pεnə
ʒə tə paʁlə, tekutə, tə kuvə e laʁmə
ʒə tə vi, tə suʁi, tə lɑ̃ɡiz- e dʁamə

ty ε la sɑ̃z- εtʁə avεk mwa
ty ε pʁezɑ̃tə mε sə sɔ̃ dεz- ilyzjɔ̃
ɑ̃ veʁite ty nə mə vwa pa
lɔʁdinatœʁ ε dəvənɥ ta pasjɔ̃

mε ʒuʁnez- ɑ̃ ta kɔ̃paɲi
nə mə kaptivə ply
ʒε deside də fεʁə də twa ynə ami
mεmə si də ta vi ʒə nε pa tu ly

ʒə nə mə kɔ̃tʁolə pa
la ʒaluzi mɔ̃tə ɑ̃ mwa
otɑ̃ puʁ tutə lε døz- ɑ̃ ʁεste la
kɔmɑ̃ fεʁə puʁ mə pase də twa ? ? ?