Poème-France.com

Poeme : Reste Avec MoiReste Avec Moi

Moi qui n’es su aimer vraiment
Aucune des femmes de ma vie
Je crois que je sais maintenant
Pourquoi je n’es jamais grandis

A force de toujours chercher
A travers elle une autre toi
Je crois que je me suis trompée
D’histoire d’amour à chaque fois

Sur les routes de nos voyages
C’est toi qui montrer le chemin
Toi qui avait tous les courages
Et qui tenait tête au destin

Et si le temps t’arrache à moi
Faut vraiment que tu sache crois moi
Tu resteras comme une flamme
Tu demeurera la seule femme

Je veux pas que tu parte
Non pas maintenant
Demain plus tard on a le temps
Débrouille toi comme tu voudras mais surtout non ne t’en vas pas ! ! !
Pingwoman56

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mwa ki nε sy εme vʁεmɑ̃
okynə dε famə də ma vi
ʒə kʁwa kə ʒə sε mɛ̃tənɑ̃
puʁkwa ʒə nε ʒamε ɡʁɑ̃di

a fɔʁsə də tuʒuʁ ʃεʁʃe
a tʁavεʁz- εllə ynə otʁə twa
ʒə kʁwa kə ʒə mə sɥi tʁɔ̃pe
distwaʁə damuʁ a ʃakə fwa

syʁ lε ʁutə də no vwajaʒə
sε twa ki mɔ̃tʁe lə ʃəmɛ̃
twa ki avε tus lε kuʁaʒə
e ki tənε tεtə o dεstɛ̃

e si lə tɑ̃ taʁaʃə a mwa
fo vʁεmɑ̃ kə ty saʃə kʁwa mwa
ty ʁεstəʁa kɔmə ynə flamə
ty dəməʁəʁa la sələ famə

ʒə vø pa kə ty paʁtə
nɔ̃ pa mɛ̃tənɑ̃
dəmɛ̃ plys taʁ ɔ̃n- a lə tɑ̃
debʁujə twa kɔmə ty vudʁa mε syʁtu nɔ̃ nə tɑ̃ va pa ! ! !