Poème-France.com

Poeme : Reviens MoiReviens Moi

Je t’écris pour ne pas pleurer
Peut-être mes mots sont maladroits
C’est difficile de t’oublier
Je ne sais pas vivre sans toi

Le téléphone sonne et résonne
Ta voix n’est plu à l’autre bout
Si dans ma vie y a plu personne
A quoi ça sert d’être jaloux

Peut-être dans une autre vie
Un peu de notre amour qui étais si fort ici
Se retrouvera pour toi pour moi
Mais ça c’est l’importance que je n’ai pas

Sans toi je n’existe pas
Comme une toile illuminé
Comme une enfant désespérée
Qu’on ne vois pas
Pingwoman56

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tekʁi puʁ nə pa pləʁe
pø tεtʁə mε mo sɔ̃ maladʁwa
sε difisilə də tublje
ʒə nə sε pa vivʁə sɑ̃ twa

lə telefɔnə sɔnə e ʁezɔnə
ta vwa nε ply a lotʁə bu
si dɑ̃ ma vi i a ply pεʁsɔnə
a kwa sa sεʁ dεtʁə ʒalu

pø tεtʁə dɑ̃z- ynə otʁə vi
œ̃ pø də nɔtʁə amuʁ ki etε si fɔʁ isi
sə ʁətʁuvəʁa puʁ twa puʁ mwa
mε sa sε lɛ̃pɔʁtɑ̃sə kə ʒə nε pa

sɑ̃ twa ʒə nεɡzistə pa
kɔmə ynə twalə ilymine
kɔmə ynə ɑ̃fɑ̃ dezεspeʁe
kɔ̃ nə vwa pa