Poème-France.com

Poeme : Je Voulais JusteJe Voulais Juste

Je voulais juste te dire
La raison de mon goût de vivre
Je voulais juste exprimer
Que j’ai envie de t’aimer

Je voulais juste que tu saches
Qu’enfin toutes c’est traces
Ne pourront emprisonner
L’amour que tu as éveillé

Je voulais juste murmurer
Qu’il m’est impossible de te partager
Et même si je devais essayer
Je sais que tu demeuras à jamais

Je voulais juste l’écrire
Encore une fois te le dire
Qu’en toi il n’y a je ne sais quoi
Qui fait que je ne peux me passer de toi… !
Pingwoman56

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə vulε ʒystə tə diʁə
la ʁεzɔ̃ də mɔ̃ ɡu də vivʁə
ʒə vulε ʒystə εkspʁime
kə ʒε ɑ̃vi də tεme

ʒə vulε ʒystə kə ty saʃə
kɑ̃fɛ̃ tutə sε tʁasə
nə puʁʁɔ̃ ɑ̃pʁizɔne
lamuʁ kə ty a evεje

ʒə vulε ʒystə myʁmyʁe
kil mεt- ɛ̃pɔsiblə də tə paʁtaʒe
e mεmə si ʒə dəvεz- esεje
ʒə sε kə ty dəməʁaz- a ʒamε

ʒə vulε ʒystə lekʁiʁə
ɑ̃kɔʁə ynə fwa tə lə diʁə
kɑ̃ twa il ni a ʒə nə sε kwa
ki fε kə ʒə nə pø mə pase də twa… !