Poème-France.com

Poeme : Qu’Es-Ce Que La Vie ? ? ?Qu’Es-Ce Que La Vie ? ? ?

La vie est une déchirure, une bataille dont nous sommes les guerriers
Mais certains n’ont ni le goût, ni la force de se battre
A quoi bon vouloir un monde meilleurs ?
Alors que chaque jours qui passent n’est que colère et désinvolture.

Des mots, oui il ne restera que des mots de cette guerre sans fin
Personne, non jamais personne ne pourra y mettre un terme
Il n’existe aucune puissance superieur capable de tout détruire
Le monde dans lequel nous vivons n’a aucun avenir.

Déjà tout petits nous luttons pour notre survie
A chaque instant il y a tristesse, larmes et haine
Chacun a une couleur dans son cœur
Il y a du bleu, couleur du ciel signe de tranquilité
D’autres c’est du rouge, couleur de l’amour signe de bien-être

Puis il y a les autres
Où dans leur cœur la couleur qui domine c’est le noir !
Que peut-on dire, que peut-on faire ?

La peine et la joie sont dans chacun des esprits
Seulement il y en a toujours un qui domine l’autre
C’est à nous de choisir lequel des deux devra dominer
Alors une seule chose :

Comment faire le bon choix ? ? ?
Pingwoman56

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

la vi εt- ynə deʃiʁyʁə, ynə batajə dɔ̃ nu sɔmə lε ɡeʁje
mε sεʁtɛ̃ nɔ̃ ni lə ɡu, ni la fɔʁsə də sə batʁə
a kwa bɔ̃ vulwaʁ œ̃ mɔ̃də mεjœʁ ?
alɔʁ kə ʃakə ʒuʁ ki pase nε kə kɔlεʁə e dezɛ̃vɔltyʁə.

dε mo, ui il nə ʁεstəʁa kə dε mo də sεtə ɡeʁə sɑ̃ fɛ̃
pεʁsɔnə, nɔ̃ ʒamε pεʁsɔnə nə puʁʁa i mεtʁə œ̃ tεʁmə
il nεɡzistə okynə pɥisɑ̃sə sypəʁjœʁ kapablə də tu detʁɥiʁə
lə mɔ̃də dɑ̃ ləkεl nu vivɔ̃ na okœ̃ avəniʁ.

deʒa tu pəti nu lytɔ̃ puʁ nɔtʁə syʁvi
a ʃakə ɛ̃stɑ̃ il i a tʁistεsə, laʁməz- e-εnə
ʃakœ̃ a ynə kulœʁ dɑ̃ sɔ̃ kœʁ
il i a dy blø, kulœʁ dy sjεl siɲə də tʁɑ̃kilite
dotʁə- sε dy ʁuʒə, kulœʁ də lamuʁ siɲə də bjɛ̃ εtʁə

pɥiz- il i a lεz- otʁə
u dɑ̃ lœʁ kœʁ la kulœʁ ki dɔminə sε lə nwaʁ !
kə pø tɔ̃ diʁə, kə pø tɔ̃ fεʁə ?

la pεnə e la ʒwa sɔ̃ dɑ̃ ʃakœ̃ dεz- εspʁi
sələmɑ̃ il i ɑ̃n- a tuʒuʁz- œ̃ ki dɔminə lotʁə
sεt- a nu də ʃwaziʁ ləkεl dε dø dəvʁa dɔmine
alɔʁz- ynə sələ ʃozə :

kɔmɑ̃ fεʁə lə bɔ̃ ʃwa ? ? ?