Poème-France.com

Poeme : Personne D’Autre Que ToiPersonne D’Autre Que Toi

Je suis venue dans tes lieux
T’exprimer mes sentiments
Je suis venue pour nous deux
Te prevenir que c’est un enlevement

Seul la mort l’infâme
Me séparera de toi
Comme dis la chanson elle ne prendra que mon âme
Mon cœur fera la loi

Personne n’a idée
Du feu qui m’anime
A quel point je peut t’aimer
A côté tout le monde es minime
Pingwoman56

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɥi vənɥ dɑ̃ tε ljø
tεkspʁime mε sɑ̃timɑ̃
ʒə sɥi vənɥ puʁ nu dø
tə pʁəvəniʁ kə sεt- œ̃n- ɑ̃ləvəmɑ̃

səl la mɔʁ lɛ̃famə
mə sepaʁəʁa də twa
kɔmə di la ʃɑ̃sɔ̃ εllə nə pʁɑ̃dʁa kə mɔ̃n- amə
mɔ̃ kœʁ fəʁa la lwa

pεʁsɔnə na ide
dy fø ki manimə
a kεl pwɛ̃ ʒə pø tεme
a kote tu lə mɔ̃də ε minimə