Poème-France.com

Poeme : InsomnieInsomnie

Ce soir dans mon insomnie
Je t’y ai introduite, ça va durer toute la nuit
Je n’arrive pas à rêver
Tu n’es pas à mes côtés

Je te sent pas loin, je ne peut que te plaindre
Fais moi juste un signe, je veut te rejoindre
Seulement c’est interdit
Car c’est elle qui est dans ton lit

Alors je vais encore sombrer dans l’écriture
C’est pour moi ma seule ouverture
M’extérioriser sans déranger
M’exprimer sans crier

Un jour tu liras peut-être, tu te souviendra
De c’est moments où je n’étais pas dans tes bras
De c’est instant triste que j’ai pu maudire
De quoi voulais t’on me punir ? ? ?
Pingwoman56

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sə swaʁ dɑ̃ mɔ̃n- ɛ̃sɔmni
ʒə ti ε ɛ̃tʁɔdɥitə, sa va dyʁe tutə la nɥi
ʒə naʁivə pa a ʁεve
ty nε pa a mε kote

ʒə tə sɑ̃ pa lwɛ̃, ʒə nə pø kə tə plɛ̃dʁə
fε mwa ʒystə œ̃ siɲə, ʒə vø tə ʁəʒwɛ̃dʁə
sələmɑ̃ sεt- ɛ̃tεʁdi
kaʁ sεt- εllə ki ε dɑ̃ tɔ̃ li

alɔʁ ʒə vεz- ɑ̃kɔʁə sɔ̃bʁe dɑ̃ lekʁityʁə
sε puʁ mwa ma sələ uvεʁtyʁə
mεksteʁjɔʁize sɑ̃ deʁɑ̃ʒe
mεkspʁime sɑ̃ kʁje

œ̃ ʒuʁ ty liʁa pø tεtʁə, ty tə suvjɛ̃dʁa
də sε mɔmɑ̃z- u ʒə netε pa dɑ̃ tε bʁa
də sεt- ɛ̃stɑ̃ tʁistə kə ʒε py modiʁə
də kwa vulε tɔ̃ mə pyniʁ ? ? ?