Poème-France.com

Poeme : Avec ToiAvec Toi

Avec toi je ne sais plu ni le jour ni l’heure
Je m’occupe de rien je contemple ta splendeur
Tout pour moi est devenu insignifiant
Plu rien n’avance même pas le temps

Tout en toi me perturbe et me chavire
La moindre de tes mimiques m’attire
Ta jalousie me rassure
Ton corps de braise censure

Ce que tu représente tu ne le saura jamais
Car personne ne pourra jamais te l’expliquer
Même moi je ne la sais pas
Tellement c’est fort ce que je ressent pour toi

Pas une seconde, une minute sans que tu me hante
Tu es celle pour qui tout les oiseaux chante
Tu ne t’en aperçois pas, car tu ne l’ai écoute pas
Tend l’oreille ils t’appellent, ils disent « aime moi »
Pingwoman56

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

avεk twa ʒə nə sε ply ni lə ʒuʁ ni lœʁ
ʒə mɔkypə də ʁjɛ̃ ʒə kɔ̃tɑ̃plə ta splɑ̃dœʁ
tu puʁ mwa ε dəvəny ɛ̃siɲifjɑ̃
ply ʁjɛ̃ navɑ̃sə mεmə pa lə tɑ̃

tut- ɑ̃ twa mə pεʁtyʁbə e mə ʃaviʁə
la mwɛ̃dʁə də tε mimik matiʁə
ta ʒaluzi mə ʁasyʁə
tɔ̃ kɔʁ də bʁεzə sɑ̃syʁə

sə kə ty ʁəpʁezɑ̃tə ty nə lə soʁa ʒamε
kaʁ pεʁsɔnə nə puʁʁa ʒamε tə lεksplike
mεmə mwa ʒə nə la sε pa
tεllmɑ̃ sε fɔʁ sə kə ʒə ʁəse puʁ twa

pa ynə səɡɔ̃də, ynə minytə sɑ̃ kə ty mə-ɑ̃tə
ty ε sεllə puʁ ki tu lεz- wazo ʃɑ̃tə
ty nə tɑ̃n- apεʁswa pa, kaʁ ty nə lε ekutə pa
tɑ̃ lɔʁεjə il tapεlle, il dizεnt « εmə mwa »