Poème-France.com

Poeme : Loin De MoiLoin De Moi

Encore une soirée où tu n’es pas à mes côtés
Rien ne m’interresse tout me déprime
Même plu envie de composer
Il ne me vient pas une seule rîme

Juste un petit texte bidon
En écoutant de la musique sordide
Tout n’es que dérission
En moi c’est le vide

Mes doigts on à peine la force de presser les touches
De ce foutu clavier, qui sais même pas ce que j’ai
J’ai le manque de ta bouche
Lui il s’en fou il n’es même pas navré
Pingwoman56

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɑ̃kɔʁə ynə swaʁe u ty nε pa a mε kote
ʁjɛ̃ nə mɛ̃teʁεsə tu mə depʁimə
mεmə ply ɑ̃vi də kɔ̃poze
il nə mə vjɛ̃ pa ynə sələ ʁimə

ʒystə œ̃ pəti tεkstə bidɔ̃
ɑ̃n- ekutɑ̃ də la myzikə sɔʁdidə
tu nε kə deʁisjɔ̃
ɑ̃ mwa sε lə vidə

mε dwaz- ɔ̃n- a pεnə la fɔʁsə də pʁese lε tuʃə
də sə futy klavje, ki sε mεmə pa sə kə ʒε
ʒε lə mɑ̃kə də ta buʃə
lɥi il sɑ̃ fu il nε mεmə pa navʁe