Poème-France.com

Poeme : Explique Moi ? ? ?Explique Moi ? ? ?

En voulant au plus profond de moi
Ton bonheur, je détruis l’amour
Que chacune on a en soi
Je veux seulement t’aimer malgré c’est vautours

Je te regarde impassible taper sur ton ordinateur
Discuter avec toutes c’est filles qui me rende dingue
A cause d’elle je craint et oui j’ai peur
De te perdre à jamais chose que je ne peut supporter plutôt prendre un flingue

Je me tuerais si tu t’en vas, je ne vivrai pas avec ça
L’idée de t’avoir perdue suite à du virtuelle
Pourquoi en me voyant irrité devant ton clavier tu ne bouge pas ? ? ?
Reste plutôt bloqué sur toutes c’est nanas qu’en plus tu trouve belle

Je craque, je t’en parle et ta conclusion
Laisse ta jalousie et ta possessivité de côté
J’en peut plu mauvaise atmosphère dans la maison
Je veux seulement t’aimer être à tes cotés ! ! !
Pingwoman56

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɑ̃ vulɑ̃ o plys pʁɔfɔ̃ də mwa
tɔ̃ bɔnœʁ, ʒə detʁɥi lamuʁ
kə ʃakynə ɔ̃n- a ɑ̃ swa
ʒə vø sələmɑ̃ tεme malɡʁe sε votuʁ

ʒə tə ʁəɡaʁdə ɛ̃pasiblə tape syʁ tɔ̃n- ɔʁdinatœʁ
diskyte avεk tutə sε fijə ki mə ʁɑ̃də dɛ̃ɡ
a kozə dεllə ʒə kʁɛ̃ e ui ʒε pœʁ
də tə pεʁdʁə a ʒamε ʃozə kə ʒə nə pø sypɔʁte plyto pʁɑ̃dʁə œ̃ flɛ̃ɡ

ʒə mə tɥəʁε si ty tɑ̃ va, ʒə nə vivʁε pa avεk sa
lide də tavwaʁ pεʁdɥ sɥitə a dy viʁtɥεllə
puʁkwa ɑ̃ mə vwajɑ̃ iʁite dəvɑ̃ tɔ̃ klavje ty nə buʒə pa ? ? ?
ʁεstə plyto blɔke syʁ tutə sε nana kɑ̃ plys ty tʁuvə bεllə

ʒə kʁakə, ʒə tɑ̃ paʁlə e ta kɔ̃klyzjɔ̃
lεsə ta ʒaluzi e ta pɔsesivite də kote
ʒɑ̃ pø ply movεzə atmɔsfεʁə dɑ̃ la mεzɔ̃
ʒə vø sələmɑ̃ tεme εtʁə a tε kɔte ! ! !