Poème-France.com

Poeme : Laisse Moi M’En AllerLaisse Moi M’En Aller

Reste ne part pas
Je t’en pri reste pres de moi
Ne lache pas ma main
Et ne pense pas a demain matin

Seche tes larmes et pense a avant
Garde dans ton esprit
Les images de tout ces bon moments
Ces bon moments passer en ma compagnie

Quand j’etait encore jolie
Quand j’etait encore en vie

Je ne vie plus
Je suis là sur ce lit
Et je sais ce qu’il m’attend
Je sais bien que demain tout serat fini
Que je m’enirait d’ici
Pour un pays infiniment plus joli
Mais ces ma decision et je ne changerais pas d’avi

Et même si tu doit pleurer
Même si tu doit un jour regreter
Dit toi que tu m’aura rendu service
Que tu auras acomplie ma derniere volonter
Je ten serait reconecente a tout jamais

Merci merci beaucoup
Grace a toi je partirais serenne
L’esprit leger et liberer
Liberer de cette soufrance
De cette torture quotidienne que m’inflige la vie

Adieu et sache que je t’es toujours aimer
Plus que tout plus que ma vie
Et si tu m’aime un peu toi aussi
Alors tu debrancheras cette machine qui m’aide a respirer
Et tu me laissera m’en aller
Pj

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʁεstə nə paʁ pa
ʒə tɑ̃ pʁi ʁεstə pʁə- də mwa
nə laʃə pa ma mɛ̃
e nə pɑ̃sə pa a dəmɛ̃ matɛ̃

sεʃə tε laʁməz- e pɑ̃sə a avɑ̃
ɡaʁdə dɑ̃ tɔ̃n- εspʁi
lεz- imaʒə də tu sε bɔ̃ mɔmɑ̃
sε bɔ̃ mɔmɑ̃ pase ɑ̃ ma kɔ̃paɲi

kɑ̃ ʒətε ɑ̃kɔʁə ʒɔli
kɑ̃ ʒətε ɑ̃kɔʁə ɑ̃ vi

ʒə nə vi plys
ʒə sɥi la syʁ sə li
e ʒə sε sə kil matɑ̃
ʒə sε bjɛ̃ kə dəmɛ̃ tu səʁa fini
kə ʒə mɑ̃niʁε disi
puʁ œ̃ pεiz- ɛ̃finime plys ʒɔli
mε sε ma dəsizjɔ̃ e ʒə nə ʃɑ̃ʒəʁε pa davi

e mεmə si ty dwa pləʁe
mεmə si ty dwa œ̃ ʒuʁ ʁəɡʁəte
di twa kə ty moʁa ʁɑ̃dy sεʁvisə
kə ty oʁaz- akɔ̃pli ma dεʁnjəʁə vɔlɔ̃te
ʒə tεn səʁε ʁəkɔnəsɑ̃tə a tu ʒamε

mεʁsi mεʁsi boku
ɡʁasə a twa ʒə paʁtiʁε səʁεnə
lεspʁi ləʒe e libəʁe
libəʁe də sεtə sufʁɑ̃sə
də sεtə tɔʁtyʁə kɔtidjεnə kə mɛ̃fliʒə la vi

adjø e saʃə kə ʒə tε tuʒuʁz- εme
plys kə tu plys kə ma vi
e si ty mεmə œ̃ pø twa osi
alɔʁ ty dəbʁɑ̃ʃəʁa sεtə maʃinə ki mεdə a ʁεspiʁe
e ty mə lεsəʁa mɑ̃n- ale