Poème-France.com

Poeme : Tout ArréterTout Arréter

Je n’avais pa qu’à t’aimer !
J eme fais trop souffrir
En me forçant à tout cacher derriére un sourir
Tu ne m’as jamais aimé,
Pas comme je l’aurais désirer
Par amour pour toi
Je vais tout abandonné
Tout arréter
Je ne te verrai plus
Je vais avoir mal au cœur
Mais c pour un meilleur bonheur
J’en peux plus
MOn amour pour toi me ronge de l’intérieur
5ans, 5 ans de souffrance,
De fausse réalités, Qui ont je crois tout gacher
Je ne supporte plus rien
J’ai trop de chagrin, mé sa fé rien !
Je n’avais pas imaginer autant t’aimer…
T’aimer comme çà, en secret !
Maintenat je vvois la vrai réalité que tu ne m’as jamais aimer et m’aimera jamais,
Je n’est plus envie de rien, a part d’u ngros calin,
Mé tans pis c fini !
Poeme01

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə navε pa ka tεme !
ʒi əmə fε tʁo sufʁiʁ
ɑ̃ mə fɔʁsɑ̃ a tu kaʃe dəʁjeʁə œ̃ suʁiʁ
ty nə ma ʒamεz- εme,
pa kɔmə ʒə loʁε deziʁe
paʁ amuʁ puʁ twa
ʒə vε tut- abɑ̃dɔne
tut- aʁete
ʒə nə tə veʁε plys
ʒə vεz- avwaʁ mal o kœʁ
mε se puʁ œ̃ mεjœʁ bɔnœʁ
ʒɑ̃ pø plys
mɔ̃n- amuʁ puʁ twa mə ʁɔ̃ʒə də lɛ̃teʁjœʁ
sɛ̃k ɑ̃ viʁɡylə sɛ̃k ɑ̃ də sufʁɑ̃sə,
də fosə ʁealite, ki ɔ̃ ʒə kʁwa tu ɡaʃe
ʒə nə sypɔʁtə plys ʁjɛ̃
ʒε tʁo də ʃaɡʁɛ̃, me sa fe ʁjɛ̃ !
ʒə navε pa imaʒine otɑ̃ tεme…
tεme kɔmə sa, ɑ̃ sεkʁε !
mɛ̃təna ʒə vvwa la vʁε ʁealite kə ty nə ma ʒamεz- εme e mεməʁa ʒamε,
ʒə nε plysz- ɑ̃vi də ʁjɛ̃, a paʁ dy nɡʁo kalɛ̃,
me tɑ̃ pi se fini !