Poème-France.com

Poeme : Le Poids Des LarmesLe Poids Des Larmes

Le poid est trop lourd
Je baisse les armes, verse des larmes
Au risque d’y laisser une partie de mon âme
On a rompu le charme, ma vie se transforme en drame
Les paroles des autres me condamnent
Et ma tête n’est que vacarme
Je n’arrive plus à y trouver le calme
Paprika

PostScriptum

Aucun.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lə pwa ε tʁo luʁ
ʒə bεsə lεz- aʁmə, vεʁsə dε laʁmə
o ʁiskə di lεse ynə paʁti də mɔ̃n- amə
ɔ̃n- a ʁɔ̃py lə ʃaʁmə, ma vi sə tʁɑ̃sfɔʁmə ɑ̃ dʁamə
lε paʁɔlə dεz- otʁə- mə kɔ̃damne
e ma tεtə nε kə vakaʁmə
ʒə naʁivə plysz- a i tʁuve lə kalmə