Poème-France.com

Poeme : Plaisir…Plaisir…

J’aime ce plaisir qui me rend ivre
Qui illumine ma vie comme dans un livre
J’aime cette personne mais beaucoup plus son sourire
Qui le rend si beau quand j’entend son rire
C’est par une chaude nuit
Que je t’écris ceci
Allongé en pensant à toi dans mon lit…
Poetedu67

PostScriptum

petite inspi ke g eu pr mon chéri =)


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒεmə sə plεziʁ ki mə ʁɑ̃t- ivʁə
ki ilyminə ma vi kɔmə dɑ̃z- œ̃ livʁə
ʒεmə sεtə pεʁsɔnə mε boku plys sɔ̃ suʁiʁə
ki lə ʁɑ̃ si bo kɑ̃ ʒɑ̃tɑ̃ sɔ̃ ʁiʁə
sε paʁ ynə ʃodə nɥi
kə ʒə tekʁi səsi
alɔ̃ʒe ɑ̃ pɑ̃sɑ̃ a twa dɑ̃ mɔ̃ li…