Poème-France.com

Poeme : Je T’Aime EncoreJe T’Aime Encore

Des que je te vois j’ai envie de te dire je t’aime
En me regardant j’aimerais que tu me comprenne
Que sans toi je n’arrive plus à respirer
Lorsque tu n’es pas à mes cotés…

Je voudrais retirer toute ma souffrance qui loge dans mon cœur
Mais celle-ci persiste et y demeure
Mon cœur souffre et reste sans amour
J’aimerais partir sans un retour…

Aucun jour ne passe sans que je ne verse une larme pour toi
Aucune nuit ne passe sans que je pleure dans mon lit en pensant à toi
Aucun de mes ami (e) s arrivent a me consoler de ma peine
Aucun remède n’existe pour cette maladie qui deviendra bientôt de la haine…

J’ai tellement envie de t’embrasser
De te parler, de te toucher
J’arrive pas a me faire a l’idée
Que toi et moi c’est terminé…

Que notre histoire c’est du passé
Mes larmes n’arretent pas de couler
Je ne suis plus moi je t’ai tout donné
A toi je me suis trop attaché…

Je ne pourrais jamais t’oublier
De toute façon je n’est pas envie
Je n’est plus la force de pleurer
Je ne veut plus de cette vie…
Poetedu67

PostScriptum

c kan mon chéri et moi avon &quot ; cassé&quot ; mai maintenan c bon =)


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dε kə ʒə tə vwa ʒε ɑ̃vi də tə diʁə ʒə tεmə
ɑ̃ mə ʁəɡaʁdɑ̃ ʒεməʁε kə ty mə kɔ̃pʁεnə
kə sɑ̃ twa ʒə naʁivə plysz- a ʁεspiʁe
lɔʁskə ty nε pa a mε kɔte…

ʒə vudʁε ʁətiʁe tutə ma sufʁɑ̃sə ki lɔʒə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
mε sεllə si pεʁsistə e i dəməʁə
mɔ̃ kœʁ sufʁə e ʁεstə sɑ̃z- amuʁ
ʒεməʁε paʁtiʁ sɑ̃z- œ̃ ʁətuʁ…

okœ̃ ʒuʁ nə pasə sɑ̃ kə ʒə nə vεʁsə ynə laʁmə puʁ twa
okynə nɥi nə pasə sɑ̃ kə ʒə plœʁə dɑ̃ mɔ̃ li ɑ̃ pɑ̃sɑ̃ a twa
okœ̃ də mεz- ami (ə) s aʁive a mə kɔ̃sɔle də ma pεnə
okœ̃ ʁəmεdə nεɡzistə puʁ sεtə maladi ki dəvjɛ̃dʁa bjɛ̃to də la-εnə…

ʒε tεllmɑ̃ ɑ̃vi də tɑ̃bʁase
də tə paʁle, də tə tuʃe
ʒaʁivə pa a mə fεʁə a lide
kə twa e mwa sε tεʁmine…

kə nɔtʁə istwaʁə sε dy pase
mε laʁmə- naʁəte pa də kule
ʒə nə sɥi plys mwa ʒə tε tu dɔne
a twa ʒə mə sɥi tʁo ataʃe…

ʒə nə puʁʁε ʒamε tublje
də tutə fasɔ̃ ʒə nε pa ɑ̃vi
ʒə nε plys la fɔʁsə də pləʁe
ʒə nə vø plys də sεtə vi…