Poeme : Psychose…

Psychose…

Comme une folle,
Tous les soirs,
Je pense à lui,
Il m’obsède.
Sur cette musique,
Passée en boucle,
Je revois son visage,
Si près du mien.
Ses caresses dociles,
Sur mon corps encore fragile,
Une envie me tourmente,
Partir le rejoindre,
Le suivre jusqu’à l’infini,
Mais à la place de ça,
Je reste seule dans mon lit,
A pleurer toutes les larmes de mon corps,
A m’entailler les veine,
Hurler ma rage et ma colère,
Trop de fois je t’ai perdu,
La mort t’arrachera t-elle à moi ?
Je la défie d’essayer,
Je me battrais à tes côtés,
Jusqu’à mon dernier souffle,
Jusqu’à se que mon sang,
Ne fasse plus qu’un avec le tiens,
Ce jour là, j’abandonnerais ma vie,
Pour te suivre loin d’ici,
Demeurer en paix auprès de toi,
Un mot, un geste, une larme,
Et je meurs, pour toi, je t’aime…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Psychose…

  com=me=u=ne=fol=le 6
  tous=les=soirs 3
  je=pen=se=à=lui 5
  il=mob=sè=de 4
  sur=cet=te=mu=si=que 6
  pas=sée=en=bou=cle 5
  je=re=vois=son=vi=sage 6
  si=près=du=mien 4
  ses=ca=res=ses=do=ciles 6
  sur=mon=corps=en=core=fra=gile 7
  une=en=vie=me=tour=mente 6
  par=tir=le=re=join=dre 6
  le=suivre=jus=quà=lin=fi=ni 7
  mais=à=la=place=de=ça 6
  je=res=te=seule=dans=mon=lit 7
  a=pleu=rer=toutes=les=lar=mes=de=mon=corps 10
  a=men=tail=ler=les=veine 6
  hur=ler=ma=rageet=ma=co=lère 7
  trop=de=fois=je=tai=per=du 7
  la=mort=tar=rache=ra=t=elleà=moi 8
  je=la=dé=fie=des=sayer 6
  je=me=bat=trais=à=tes=cô=tés 8
  jus=quà=mon=der=nier=souf=fle 7
  jus=quà=se=que=mon=sang 6
  ne=fasse=plus=quun=a=vec=le=tiens 8
  ce=jour=là=ja=ban=donne=rais=ma=vie 9
  pour=te=suivre=loin=di=ci 6
  de=meu=rer=en=paix=au=près=de=toi 9
  un=mot=un=ges=te=une=lar=me 8
  et=je=meurs=pour=toi=je=taime 7
 • Phonétique : Psychose…

  kɔmə ynə fɔlə,
  tus lε swaʁ,
  ʒə pɑ̃sə a lɥi,
  il mɔpsεdə.
  syʁ sεtə myzikə,
  pase ɑ̃ buklə,
  ʒə ʁəvwa sɔ̃ vizaʒə,
  si pʁε dy mjɛ̃.
  sε kaʁesə dɔsilə,
  syʁ mɔ̃ kɔʁz- ɑ̃kɔʁə fʁaʒilə,
  ynə ɑ̃vi mə tuʁmɑ̃tə,
  paʁtiʁ lə ʁəʒwɛ̃dʁə,
  lə sɥivʁə ʒyska lɛ̃fini,
  mεz- a la plasə də sa,
  ʒə ʁεstə sələ dɑ̃ mɔ̃ li,
  a pləʁe tutə lε laʁmə- də mɔ̃ kɔʁ,
  a mɑ̃taje lε vεnə,
  yʁle ma ʁaʒə e ma kɔlεʁə,
  tʁo də fwa ʒə tε pεʁdy,
  la mɔʁ taʁaʃəʁa te εllə a mwa ?
  ʒə la defi desεje,
  ʒə mə batʁεz- a tε kote,
  ʒyska mɔ̃ dεʁnje suflə,
  ʒyska sə kə mɔ̃ sɑ̃,
  nə fasə plys kœ̃n- avεk lə tjɛ̃,
  sə ʒuʁ la, ʒabɑ̃dɔnəʁε ma vi,
  puʁ tə sɥivʁə lwɛ̃ disi,
  dəməʁe ɑ̃ pε opʁε də twa,
  œ̃ mo, œ̃ ʒεstə, ynə laʁmə,
  e ʒə mœʁ, puʁ twa, ʒə tεmə…
 • Syllabes Phonétique : Psychose…

  kɔ=mə=y=nə=fɔ=lə 6
  tus=lε=swaʁ 3
  ʒə=pɑ̃=sə=a=lɥi 5
  il=mɔp=sε=də 4
  syʁ=sε=tə=my=zi=kə 6
  pa=se=ɑ̃=bu=klə 5
  ʒə=ʁə=vwa=sɔ̃=vi=za=ʒə 7
  si=pʁε=dy=mj=ɛ̃ 5
  sε=ka=ʁe=sə=dɔ=si=lə 7
  syʁ=mɔ̃=kɔʁ=zɑ̃=kɔ=ʁə=fʁa=ʒilə 8
  y=nə=ɑ̃=vi=mə=tuʁ=mɑ̃=tə 8
  paʁ=tiʁ=lə=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə 6
  lə=sɥi=vʁə=ʒys=ka=lɛ̃=fi=ni 8
  mε=za=la=pla=sə=də=sa 7
  ʒə=ʁεs=tə=sə=lə=dɑ̃=mɔ̃=li 8
  aplə=ʁe=tutə=lε=laʁ=mə=də=mɔ̃=kɔʁ 9
  a=mɑ̃=ta=j=e=lε=vε=nə 8
  yʁ=le=ma=ʁaʒə=e=ma=kɔ=lεʁə 8
  tʁo=də=fwa=ʒə=tε=pεʁ=dy 7
  la=mɔʁ=taʁaʃə=ʁa=te=εllə=a=mwa 8
  ʒə=la=de=fi=de=sε=j=e 8
  ʒə=mə=ba=tʁε=za=tε=ko=te 8
  ʒys=ka=mɔ̃=dεʁ=nj=e=su=flə 8
  ʒys=ka=sə=kə=mɔ̃=sɑ̃ 6
  nə=fasə=plys=kœ̃=na=vεk=lə=tjɛ̃ 8
  sə=ʒuʁ=la=ʒa=bɑ̃=dɔnə=ʁε=ma=vi 9
  puʁ=tə=sɥi=vʁə=lwɛ̃=di=si 7
  də=mə=ʁe=ɑ̃=pε=o=pʁεdə=twa 8
  œ̃=mo=œ̃=ʒεs=tə=y=nə=laʁmə 8
  e=ʒə=mœʁ=puʁ=twa=ʒə=tε=mə 8

PostScriptum

une cops ki la fait… trop beau 🙂

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
30/11/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.