Poème-France.com

Poeme : SanglotSanglot

Sanglots maudits, larmes de sang,
Fuyez son cœur enchaîné,
Faites place aux sourires étincelants.
Quittez son âme torturée,
Laissez mon amie en paix.
Amour, quitte son cœur,
Laisse son chagrin s’évader,
Ne détruit pas son bonheur.
Et demain, dès l’aurore,
Je veux retrouver un sourire d’or,
Sur les lèvres de notre petite Laure.
Poetedu67

PostScriptum

une copine ki me la écri kan avec mon chéri sa n’allé pa…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sɑ̃ɡlo modi, laʁmə- də sɑ̃,
fyie sɔ̃ kœʁ ɑ̃ʃεne,
fεtə plasə o suʁiʁəz- etɛ̃səlɑ̃.
kite sɔ̃n- amə tɔʁtyʁe,
lεse mɔ̃n- ami ɑ̃ pε.
amuʁ, kitə sɔ̃ kœʁ,
lεsə sɔ̃ ʃaɡʁɛ̃ sevade,
nə detʁɥi pa sɔ̃ bɔnœʁ.
e dəmɛ̃, dε loʁɔʁə,
ʒə vø ʁətʁuve œ̃ suʁiʁə dɔʁ,
syʁ lε lεvʁə- də nɔtʁə pətitə loʁə.