Poème-France.com

Poeme : Paroles CruellesParoles Cruelles

Pourquoi ma douleur est sortie comme un mort d’une tombe ?
Elle était telle que je l’ai largué comme une bombe…
Je n’aurais jamais du écrire ce poeme la
Qui n’aurait jamais du sortir de moi…

Maintenant tu t’en veux de ne pas en faire assez
Pourtant tu m’as tellement apporté
Tu n’as donc pas vu que mon malheur
A laissé place a mon bonheur…

Je ne t’en veux pas d’avoir recommencé
Même si je voulais que tu t’arretais
Tu as fais une erreur, mais c’est humain
Alors laisse moi te guider en te prenant par la main…

Alors écoute moi encore une fois
Ne te laisse pas abattre par ce poids
Je sais que tu as perdu tes repères
Mais tu as pris conscience et j’en suis fière…

Je ne veux plus voir ce visage
Fatigué par les âges
Mais un visage souriant
Qui me regarde en riant

Tu as déja beaucoup changé
Car c’est de toi même que tu avais arreté
Alors n’est pas peur car cela prend du temps
Et je sais qu’on ne peut réussir tout le temps

Mais un jour tu y arivera
Et la tu sera bien… tu vera…
Poetedu67

PostScriptum

réponce a un poeme…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

puʁkwa ma dulœʁ ε sɔʁti kɔmə œ̃ mɔʁ dynə tɔ̃bə ?
εllə etε tεllə kə ʒə lε laʁɡe kɔmə ynə bɔ̃bə…
ʒə noʁε ʒamε dy ekʁiʁə sə poəmə la
ki noʁε ʒamε dy sɔʁtiʁ də mwa…

mɛ̃tənɑ̃ ty tɑ̃ vø də nə pa ɑ̃ fεʁə ase
puʁtɑ̃ ty ma tεllmɑ̃ apɔʁte
ty na dɔ̃k pa vy kə mɔ̃ malœʁ
a lεse plasə a mɔ̃ bɔnœʁ…

ʒə nə tɑ̃ vø pa davwaʁ ʁəkɔmɑ̃se
mεmə si ʒə vulε kə ty taʁətε
ty a fεz- ynə eʁœʁ, mε sε ymɛ̃
alɔʁ lεsə mwa tə ɡide ɑ̃ tə pʁənɑ̃ paʁ la mɛ̃…

alɔʁz- ekutə mwa ɑ̃kɔʁə ynə fwa
nə tə lεsə pa abatʁə paʁ sə pwa
ʒə sε kə ty a pεʁdy tε ʁəpεʁə
mε ty a pʁi kɔ̃sjɑ̃sə e ʒɑ̃ sɥi fjεʁə…

ʒə nə vø plys vwaʁ sə vizaʒə
fatiɡe paʁ lεz- aʒə
mεz- œ̃ vizaʒə suʁjɑ̃
ki mə ʁəɡaʁdə ɑ̃ ʁjɑ̃

ty a deʒa boku ʃɑ̃ʒe
kaʁ sε də twa mεmə kə ty avεz- aʁəte
alɔʁ nε pa pœʁ kaʁ səla pʁɑ̃ dy tɑ̃
e ʒə sε kɔ̃ nə pø ʁeysiʁ tu lə tɑ̃

mεz- œ̃ ʒuʁ ty i aʁivəʁa
e la ty səʁa bjɛ̃… ty vəʁa…