Poème-France.com

Poeme : Amitié Puis Amour…Amitié Puis Amour…

Quand je t’ai rencontré j’étais un simple copain
Quand je t’ai vu la premiere fois je n’étais qu’une simple copine
Tu es devenu mon meilleur ami
J’étais devenu ta meilleure amie

Un jour on était en train de parler
Tu t’es rapproché et tu m’as embrassé
Quelque temps aprés tu m’as quitté
Pour un homme que je croyais être un ami

Aujourd’hui, j’ai envi de te hair
Je n’ai plus envie de te voir
Je pleure de tristesse mais pourtant l’amour
Que j’éprouve pour toi est énorme

Voila une amitié qui n’aurait jamais dû cesser
Une amitié que je n’aurait jamais dû briser…
Poetedu67

PostScriptum

jles écri pr une copine… mm si en ce momen je n’arive plu a écrir des poeme = (


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɑ̃ ʒə tε ʁɑ̃kɔ̃tʁe ʒetεz- œ̃ sɛ̃plə kɔpɛ̃
kɑ̃ ʒə tε vy la pʁəmjəʁə fwa ʒə netε kynə sɛ̃plə kɔpinə
ty ε dəvəny mɔ̃ mεjœʁ ami
ʒetε dəvəny ta mεjəʁə ami

œ̃ ʒuʁ ɔ̃n- etε ɑ̃ tʁɛ̃ də paʁle
ty tε ʁapʁoʃe e ty ma ɑ̃bʁase
kεlkə tɑ̃z- apʁe ty ma kite
puʁ œ̃n- ɔmə kə ʒə kʁwajεz- εtʁə œ̃n- ami

oʒuʁdɥi, ʒε ɑ̃vi də tə-εʁ
ʒə nε plysz- ɑ̃vi də tə vwaʁ
ʒə plœʁə də tʁistεsə mε puʁtɑ̃ lamuʁ
kə ʒepʁuvə puʁ twa εt- enɔʁmə

vwala ynə amitje ki noʁε ʒamε dy sese
ynə amitje kə ʒə noʁε ʒamε dy bʁize…