Poème-France.com

Poeme : La Mort Me Guette…La Mort Me Guette…

Tu me guettes,
Et je le sais…
Tu attends le moment propice pour m’emmener avec toi,
Mais tu ne sais pas quand il viendra.
Tu sais pertinemment que je t’appartiens,
Mais tu veux être sûre que je suis à toi,
Et que je ne saurais jamais te combattre.
Jour après jour mon heure approche,
Et chacun des pas que je fais me rapproche de toi…
C’est pour ça que je profite de chaque moment de ma vie…
Tu vaincras qui conque te résistera alors pourquoi se battre,
Pourquoi tenter de te vaincre…
Poetic Angel

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty mə ɡεtə,
e ʒə lə sε…
ty atɑ̃ lə mɔmɑ̃ pʁɔpisə puʁ maməne avεk twa,
mε ty nə sε pa kɑ̃t- il vjɛ̃dʁa.
ty sε pεʁtinamɑ̃ kə ʒə tapaʁtjɛ̃,
mε ty vøz- εtʁə syʁə kə ʒə sɥiz- a twa,
e kə ʒə nə soʁε ʒamε tə kɔ̃batʁə.
ʒuʁ apʁε ʒuʁ mɔ̃n- œʁ apʁoʃə,
e ʃakœ̃ dε pa kə ʒə fε mə ʁapʁoʃə də twa…
sε puʁ sa kə ʒə pʁɔfitə də ʃakə mɔmɑ̃ də ma vi…
ty vɛ̃kʁa ki kɔ̃kə tə ʁezistəʁa alɔʁ puʁkwa sə batʁə,
puʁkwa tɑ̃te də tə vɛ̃kʁə…