Poème-France.com

Poeme : J’Ai RevéJ’Ai Revé

J’ai revé de toi :
De ton corps, de tes doigts
De tes mains qui se baladaient
Sur ma peau dénudée…

J’ai revé de moi :
De mes yeux, de ma voix
Qui te disent sans gène
A quel point je t’aime…

J’ai revé de nous :
Amoureux comme des fous
Chassant la haine et le mépris
De ces gens qui n’ont rien compris…

J’ai revé de nous :
De baisers dans le cou
De plaisirs partagés
De deux cœurs enlacés…
Pretty-Woman

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε ʁəve də twa :
də tɔ̃ kɔʁ, də tε dwa
də tε mɛ̃ ki sə baladε
syʁ ma po denyde…

ʒε ʁəve də mwa :
də mεz- iø, də ma vwa
ki tə dize sɑ̃ ʒεnə
a kεl pwɛ̃ ʒə tεmə…

ʒε ʁəve də nu :
amuʁø kɔmə dε fus
ʃasɑ̃ la-εnə e lə mepʁi
də sε ʒɑ̃ ki nɔ̃ ʁjɛ̃ kɔ̃pʁi…

ʒε ʁəve də nu :
də bεze dɑ̃ lə ku
də plεziʁ paʁtaʒe
də dø kœʁz- ɑ̃lase…