Poème-France.com

Poeme : Ma Mère…Ma Mère…

Il aura beau faire ses manières
Elle restera toujours ma mère.
Elle a vraiment été sévère,
Et j’ai souvent vécu l’enfer…

Pourtant je l’aime !
Il peut me décrire sa haine
Et me faire de la peine
Je l’aimerai quand meme

De tendres souvenirs
Des caresses, des baisers :
Du bonheur dans mes tristes journées
Ou je ne peut rien dire…

Faut pas qu’on me la vole
Ou qu’on l’emmène au loin
Elle est mon idole
Et j’y tiens…
Pretty-Woman

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

il oʁa bo fεʁə sε manjεʁə
εllə ʁεstəʁa tuʒuʁ ma mεʁə.
εllə a vʁεmɑ̃ ete sevεʁə,
e ʒε suvɑ̃ veky lɑ̃fe…

puʁtɑ̃ ʒə lεmə !
il pø mə dekʁiʁə sa-εnə
e mə fεʁə də la pεnə
ʒə lεməʁε kɑ̃ məmə

də tɑ̃dʁə- suvəniʁ
dε kaʁesə, dε bεze :
dy bɔnœʁ dɑ̃ mε tʁistə ʒuʁne
u ʒə nə pø ʁjɛ̃ diʁə…

fo pa kɔ̃ mə la vɔlə
u kɔ̃ lɑ̃mεnə o lwɛ̃
εllə ε mɔ̃n- idɔlə
e ʒi tjɛ̃…