Poème-France.com

Poeme : L’Amour Aprés RuptureL’Amour Aprés Rupture

Dis-moi pourquoi ?
Pourquoi ça se passe comme ça ?
Je ne peux pas le comprendre,
Et je suis consummée comme la cendre.

Tout est fini ?
C’est le vide dans ma vie,
Le cauchemard dans mes reves.
Une histoire d’amour bien trop brève !

Mon cœur est souffrant.
Tu y es indifférent.
Mon ame est meurtrie.
Elle est morte « ta mie ».

Je n’en peux plus !
Et reste à l’affut,
D’un de tes beaux sourires
Qui me permettent de survivre…

Et si. . c’est vrai !
Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai…
Tu me donnes une envie
De continuer la vie.

A présent j’ai sombré !
Je ne suis plus aimée.
J’attends l’appel du ciel,
Pour quitter mon enveloppe charnelle.

Mais je ne peux pas t’en vouloir.
Qui pourrait un jour
Envisager une histoire
Avec moi, par amour ?

C’est bien ce que je disais !
J’ignore vraiment pourquoi,
Mais personne n’arrive à m’aimer.
Et moi je ne veux que de toi.
Pretty-Woman

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

di mwa puʁkwa ?
puʁkwa sa sə pasə kɔmə sa ?
ʒə nə pø pa lə kɔ̃pʁɑ̃dʁə,
e ʒə sɥi kɔ̃syme kɔmə la sɑ̃dʁə.

tut- ε fini ?
sε lə vidə dɑ̃ ma vi,
lə koʃəmaʁ dɑ̃ mε ʁəvə.
ynə istwaʁə damuʁ bjɛ̃ tʁo bʁεvə !

mɔ̃ kœʁ ε sufʁɑ̃.
ty i ε ɛ̃difeʁɑ̃.
mɔ̃n- amə ε məʁtʁi.
εllə ε mɔʁtə « ta mjə ».

ʒə nɑ̃ pø plys !
e ʁεstə a lafy,
dœ̃ də tε bo suʁiʁə
ki mə pεʁmεte də syʁvivʁə…

e si. sε vʁε !
ʒə tεmε, ʒə tεmə e ʒə tεməʁε…
ty mə dɔnəz- ynə ɑ̃vi
də kɔ̃tinɥe la vi.

a pʁezɑ̃ ʒε sɔ̃bʁe !
ʒə nə sɥi plysz- εme.
ʒatɑ̃ lapεl dy sjεl,
puʁ kite mɔ̃n- ɑ̃vəlɔpə ʃaʁnεllə.

mε ʒə nə pø pa tɑ̃ vulwaʁ.
ki puʁʁε œ̃ ʒuʁ
ɑ̃vizaʒe ynə istwaʁə
avεk mwa, paʁ amuʁ ?

sε bjɛ̃ sə kə ʒə dizε !
ʒiɲɔʁə vʁεmɑ̃ puʁkwa,
mε pεʁsɔnə naʁivə a mεme.
e mwa ʒə nə vø kə də twa.