Poème-France.com

Poeme : Un Sort Bien Trop Lourd !Un Sort Bien Trop Lourd !

24/04/02

C’est l’histoire d’une jeune fille qui sans cesse sourit
On pourrait lire le bonheur sur son doux visage, mais ça n’est qu’une image.

Depuis quelques temps, elle a un ami, un amour, un amant…
Cet homme est si charmant.
Mais tant de choses l’aggacent…
Probleme maintenant auquel elle doit faire face.
Elle le savait, elle l’avait prédit.
Ce qui allait se passer elle l’avait deviné !

Mais elle y avait cru !
Bien qu’elle n’en puisse plus, elle l’a écouté et elle s’est tue.
Tant de gens l’ont déçue.
Quand apprendra-t -elle à se défendre
Et à se faire entendre ?

Soit ! Elle n’aime pas se plaindre,
Cependant son cœur ne cesse de geindre.
Je l’entends… C’est encore une enfant…
Ecoutez ! … Elle est en train de pleurer.
On voit son ame crier…

A présent je la vois s’envoler,
Son ame et son esprit sont en train de nous quitter.
Elle n’a plus voulu de la vie…
Et tout est fini…
Elle a rejoint le ciel
Et a laissé son enveloppe charnelle.

Il pouvait la retenir,
Mais nous n’allons pas y revenir…
Car il n’arien vu,
Les autres non plus !
Personne de ce monde ne s’en est apperçu.

Comme il est triste de voir
Un soleil s’évanouir dans le noir !
Elle a toujours été là pour les autres…
Mais cette histoire n’est pas la votre…

A quoi bon continuer ?
Je ne veux plus en parler ! …
Pretty-Woman

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

vɛ̃t- katʁə slaʃ zeʁo katʁə slaʃ zeʁo dø

sε listwaʁə dynə ʒənə fijə ki sɑ̃ sεsə suʁi
ɔ̃ puʁʁε liʁə lə bɔnœʁ syʁ sɔ̃ du vizaʒə, mε sa nε kynə imaʒə.

dəpɥi kεlk tɑ̃, εllə a œ̃n- ami, œ̃n- amuʁ, œ̃n- amɑ̃…
sεt ɔmə ε si ʃaʁmɑ̃.
mε tɑ̃ də ʃozə laɡase…
pʁɔbləmə mɛ̃tənɑ̃ okεl εllə dwa fεʁə fasə.
εllə lə savε, εllə lavε pʁedi.
sə ki alε sə pase εllə lavε dəvine !

mεz- εllə i avε kʁy !
bjɛ̃ kεllə nɑ̃ pɥisə plys, εllə la ekute e εllə sε tɥ.
tɑ̃ də ʒɑ̃ lɔ̃ desɥ.
kɑ̃t- apʁɑ̃dʁa te εllə a sə defɑ̃dʁə
e a sə fεʁə ɑ̃tɑ̃dʁə ?

swa ! εllə nεmə pa sə plɛ̃dʁə,
səpɑ̃dɑ̃ sɔ̃ kœʁ nə sεsə də ʒɛ̃dʁə.
ʒə lɑ̃tɑ̃… sεt- ɑ̃kɔʁə ynə ɑ̃fɑ̃…
əkute ! … εllə εt- ɑ̃ tʁɛ̃ də pləʁe.
ɔ̃ vwa sɔ̃n- amə kʁje…

a pʁezɑ̃ ʒə la vwa sɑ̃vɔle,
sɔ̃n- amə e sɔ̃n- εspʁi sɔ̃t- ɑ̃ tʁɛ̃ də nu kite.
εllə na plys vuly də la vi…
e tut- ε fini…
εllə a ʁəʒwɛ̃ lə sjεl
e a lεse sɔ̃n- ɑ̃vəlɔpə ʃaʁnεllə.

il puvε la ʁətəniʁ,
mε nu nalɔ̃ pa i ʁəvəniʁ…
kaʁ il naʁjɛ̃ vy,
lεz- otʁə- nɔ̃ plys !
pεʁsɔnə də sə mɔ̃də nə sɑ̃n- εt- apεʁsy.

kɔmə il ε tʁistə də vwaʁ
œ̃ sɔlεj sevanuiʁ dɑ̃ lə nwaʁ !
εllə a tuʒuʁz- ete la puʁ lεz- otʁə…
mε sεtə istwaʁə nε pa la vɔtʁə…

a kwa bɔ̃ kɔ̃tinɥe ?
ʒə nə vø plysz- ɑ̃ paʁle ! …