Poème-France.com

Poeme : … Toi…… Toi…

Toi, de tout ton corps
De ton ton etre
Présent dans chacun de mes efforts
Doucement, le bonheur me pénètre

Une seule pensée de toi
Me fait fondre de joie
Tu es ma source d’envie
Et ce pour l’infini

« Drole de sentiment qu’est l’amour »
Tu me l’as écrit un jour
Et si mon cœur ne touche plus le tien
Malgrés toi tu détiens le mien

L’amitié : cette douce violence
Que tu entames avec prudence
De peur que je me méprenne
En croyant que tu m’aimes

Tes paroles et gestes deviennent espoir
Tes sourirs éclairent mes idées noires
Me donnant l’envie d’etre meilleur
Et la volonté sans peur

Belle insouciance de ton esprit
Qui ne discerne pas mes envies
Je suis emprise de ton mystère
M’aimeras-tu à nouveau comme hier ?
Pretty-Woman

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa, də tu tɔ̃ kɔʁ
də tɔ̃ tɔ̃n- εtʁə
pʁezɑ̃ dɑ̃ ʃakœ̃ də mεz- efɔʁ
dusəmɑ̃, lə bɔnœʁ mə penεtʁə

ynə sələ pɑ̃se də twa
mə fε fɔ̃dʁə də ʒwa
ty ε ma suʁsə dɑ̃vi
e sə puʁ lɛ̃fini

« dʁɔlə də sɑ̃timɑ̃ kε lamuʁ »
ty mə la ekʁi œ̃ ʒuʁ
e si mɔ̃ kœʁ nə tuʃə plys lə tjɛ̃
malɡʁe twa ty detjɛ̃ lə mjɛ̃

lamitje : sεtə dusə vjɔlɑ̃sə
kə ty ɑ̃taməz- avεk pʁydɑ̃sə
də pœʁ kə ʒə mə mepʁεnə
ɑ̃ kʁwajɑ̃ kə ty mεmə

tε paʁɔləz- e ʒεstə dəvjεne εspwaʁ
tε suʁiʁz- eklεʁe mεz- ide nwaʁə
mə dɔnɑ̃ lɑ̃vi dεtʁə mεjœʁ
e la vɔlɔ̃te sɑ̃ pœʁ

bεllə ɛ̃susjɑ̃sə də tɔ̃n- εspʁi
ki nə disεʁnə pa mεz- ɑ̃vi
ʒə sɥiz- ɑ̃pʁizə də tɔ̃ mistεʁə
mεməʁa ty a nuvo kɔmə jεʁ ?