Poème-France.com

Poeme : ~Cercle Infernal~~Cercle Infernal~

Encore une journée qui commence,
Sous le signe de la malchance,
Je ne sais pas encore ce qu’il va m’arriver,
Mais je sais que ça va encore mal se passer…
Quand je me suis couchée hier soir,
Je n’arrivais encore une fois pas à m’endormir,
Je suis allée chercher mon rasoir,
Hier encore je croyais que j’allais en finir…

Je viens de me lever,
Déjà envie de pleurer,
Pas envie d’y retourner,
Juste envie de crever…

Hier soir encore je n’ai pas eu la courage,
Ni le courage de vivre, ni celui de me tuer,
Il va falloir que j’arrive un jour à tourner la page,
Mais c’est si dur d’oublié les blessures ancrées…
Comme d’habitude je suis allée en cours,
Difficile d’entendre les autres se moquer,
Mais je dois supporter, comme toujours,
Jusqu’à ce qu’un jour ils me fassent craquer…

Je viens de me lever,
Déjà envie de pleurer,
Pas envie d’y retourner,
Juste envie de crever…

Fin de journée, je rentre à la maison,
Je plonge sur mon ordi pour oublier ma mère,
Elle doit encore être au téléphone avec un pervers,
Le temps est de plus en plus long…
À table pas un mot, quelques regards,
J’allume la télé, pour pas entendre ma mère gueuler,
Me dire qu’en cours j’ai pris du retard,
Que je n’écoute pas mes profs, qu’il va falloir rattraper…

Je viens de me lever,
Déjà envie de pleurer,
Pas envie d’y retourner,
Juste envie de crever…

Fini le repas, je monte dans ma chambre me cacher,
Même si je n’ai pas écouté, je sais ce qu’elle a dit,
J’essaie d’apprendre, mais je n’arrive pas à me concentrer,
Ça m’ennerve, je ferme mes cahiers, j’ai fini…
Je vais me coucher, j’éteinds ma lumière,
Et puis ça reprend, le cycle infernal,
Au fond de mon cœur j’ai mal,
J’en ai marre de vivre, je ne veux plus de cet enfer…

Je viens de me coucher
Je me suis encore mutilée,
Pas envie de tout recommencer,
Ce soir je vais tout abandonner…
~Priestess Of Dream~

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɑ̃kɔʁə ynə ʒuʁne ki kɔmɑ̃sə,
su lə siɲə də la malʃɑ̃sə,
ʒə nə sε pa ɑ̃kɔʁə sə kil va maʁive,
mε ʒə sε kə sa va ɑ̃kɔʁə mal sə pase…
kɑ̃ ʒə mə sɥi kuʃe jεʁ swaʁ,
ʒə naʁivεz- ɑ̃kɔʁə ynə fwa pa a mɑ̃dɔʁmiʁ,
ʒə sɥiz- ale ʃεʁʃe mɔ̃ ʁazwaʁ,
jεʁ ɑ̃kɔʁə ʒə kʁwajε kə ʒalεz- ɑ̃ finiʁ…

ʒə vjɛ̃ də mə ləve,
deʒa ɑ̃vi də pləʁe,
pa ɑ̃vi di ʁətuʁne,
ʒystə ɑ̃vi də kʁəve…

jεʁ swaʁ ɑ̃kɔʁə ʒə nε pa y la kuʁaʒə,
ni lə kuʁaʒə də vivʁə, ni səlɥi də mə tɥe,
il va falwaʁ kə ʒaʁivə œ̃ ʒuʁ a tuʁne la paʒə,
mε sε si dyʁ dublje lε blesyʁəz- ɑ̃kʁe…
kɔmə dabitydə ʒə sɥiz- ale ɑ̃ kuʁ,
difisilə dɑ̃tɑ̃dʁə lεz- otʁə- sə mɔke,
mε ʒə dwa sypɔʁte, kɔmə tuʒuʁ,
ʒyska sə kœ̃ ʒuʁ il mə fase kʁake…

ʒə vjɛ̃ də mə ləve,
deʒa ɑ̃vi də pləʁe,
pa ɑ̃vi di ʁətuʁne,
ʒystə ɑ̃vi də kʁəve…

fɛ̃ də ʒuʁne, ʒə ʁɑ̃tʁə a la mεzɔ̃,
ʒə plɔ̃ʒə syʁ mɔ̃n- ɔʁdi puʁ ublje ma mεʁə,
εllə dwa ɑ̃kɔʁə εtʁə o telefɔnə avεk œ̃ pεʁve,
lə tɑ̃z- ε də plysz- ɑ̃ plys lɔ̃…
a tablə pa œ̃ mo, kεlk ʁəɡaʁd,
ʒalymə la tele, puʁ pa ɑ̃tɑ̃dʁə ma mεʁə ɡəle,
mə diʁə kɑ̃ kuʁ ʒε pʁi dy ʁətaʁ,
kə ʒə nekutə pa mε pʁɔf, kil va falwaʁ ʁatʁape…

ʒə vjɛ̃ də mə ləve,
deʒa ɑ̃vi də pləʁe,
pa ɑ̃vi di ʁətuʁne,
ʒystə ɑ̃vi də kʁəve…

fini lə ʁəpa, ʒə mɔ̃tə dɑ̃ ma ʃɑ̃bʁə mə kaʃe,
mεmə si ʒə nε pa ekute, ʒə sε sə kεllə a di,
ʒesε dapʁɑ̃dʁə, mε ʒə naʁivə pa a mə kɔ̃sɑ̃tʁe,
sa mεnεʁvə, ʒə fεʁmə mε kaje, ʒε fini…
ʒə vε mə kuʃe, ʒetɛ̃d ma lymjεʁə,
e pɥi sa ʁəpʁɑ̃, lə siklə ɛ̃fεʁnal,
o fɔ̃ də mɔ̃ kœʁ ʒε mal,
ʒɑ̃n- ε maʁə də vivʁə, ʒə nə vø plys də sεt ɑ̃fe…

ʒə vjɛ̃ də mə kuʃe
ʒə mə sɥiz- ɑ̃kɔʁə mytile,
pa ɑ̃vi də tu ʁəkɔmɑ̃se,
sə swaʁ ʒə vε tut- abɑ̃dɔne…