Poeme-France : Lecture Écrit Suicide

Poeme : ~Cercle Infernal~

Poème Suicide
Publié le 08/08/2005 16:12

L'écrit contient 367 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : ~Priestess Of Dream~

~Cercle Infernal~

Encore une journée qui commence,
Sous le signe de la malchance,
Je ne sais pas encore ce qu’il va m’arriver,
Mais je sais que ça va encore mal se passer…
Quand je me suis couchée hier soir,
Je n’arrivais encore une fois pas à m’endormir,
Je suis allée chercher mon rasoir,
Hier encore je croyais que j’allais en finir…

Je viens de me lever,
Déjà envie de pleurer,
Pas envie d’y retourner,
Juste envie de crever…

Hier soir encore je n’ai pas eu la courage,
Ni le courage de vivre, ni celui de me tuer,
Il va falloir que j’arrive un jour à tourner la page,
Mais c’est si dur d’oublié les blessures ancrées…
Comme d’habitude je suis allée en cours,
Difficile d’entendre les autres se moquer,
Mais je dois supporter, comme toujours,
Jusqu’à ce qu’un jour ils me fassent craquer…

Je viens de me lever,
Déjà envie de pleurer,
Pas envie d’y retourner,
Juste envie de crever…

Fin de journée, je rentre à la maison,
Je plonge sur mon ordi pour oublier ma mère,
Elle doit encore être au téléphone avec un pervers,
Le temps est de plus en plus long…
À table pas un mot, quelques regards,
J’allume la télé, pour pas entendre ma mère gueuler,
Me dire qu’en cours j’ai pris du retard,
Que je n’écoute pas mes profs, qu’il va falloir rattraper…

Je viens de me lever,
Déjà envie de pleurer,
Pas envie d’y retourner,
Juste envie de crever…

Fini le repas, je monte dans ma chambre me cacher,
Même si je n’ai pas écouté, je sais ce qu’elle a dit,
J’essaie d’apprendre, mais je n’arrive pas à me concentrer,
Ça m’ennerve, je ferme mes cahiers, j’ai fini…
Je vais me coucher, j’éteinds ma lumière,
Et puis ça reprend, le cycle infernal,
Au fond de mon cœur j’ai mal,
J’en ai marre de vivre, je ne veux plus de cet enfer…

Je viens de me coucher
Je me suis encore mutilée,
Pas envie de tout recommencer,
Ce soir je vais tout abandonner…
 • Pieds Hyphénique: ~Cercle Infernal~

  en=co=re=u=ne=jour=née=qui=com=mence 10
  sous=le=si=gne=de=la=mal=chan=ce 9
  je=ne=sais=pas=en=core=ce=quil=va=mar=ri=ver 12
  mais=je=sais=que=ça=va=en=core=mal=se=pas=ser 12
  quand=je=me=suis=cou=chée=hi=er=soir 9
  je=nar=ri=vais=en=coreune=fois=pas=à=men=dor=mir 12
  je=suis=al=lée=cher=cher=mon=ra=soir 9
  hier=en=core=je=cro=yais=que=jal=lais=en=fi=nir 12

  je=viens=de=me=le=ver 6
  dé=jà=en=vie=de=pleu=rer 7
  pas=en=vie=dy=re=tour=ner 7
  jus=te=en=vie=de=cre=ver 7

  hier=soir=en=co=re=je=nai=pas=eu=la=cou=rage 12
  ni=le=cou=rage=de=vi=vre=ni=ce=lui=de=me=tuer 13
  il=va=fal=loir=que=jar=riveun=jour=à=tour=ner=la=page 13
  mais=cest=si=dur=dou=bli=é=les=bles=sures=an=crées 12
  comme=d=ha=bi=tu=de=je=suis=al=lée=en=cours 12
  dif=fi=cile=den=ten=dre=les=au=tres=se=mo=quer 12
  mais=je=dois=sup=por=ter=com=me=tou=jours 10
  jus=quà=ce=quun=jour=ils=me=fas=sent=cra=quer 11

  je=viens=de=me=le=ver 6
  dé=jà=en=vie=de=pleu=rer 7
  pas=en=vie=dy=re=tour=ner 7
  jus=te=en=vie=de=cre=ver 7

  fin=de=jour=née=je=ren=tre=à=la=mai=son 11
  je=plon=ge=sur=mon=or=di=pour=ou=blier=ma=mère 12
  elle=doit=en=core=ê=treau=té=lé=pho=ne=a=vec=un=per=vers 15
  le=temps=est=de=plus=en=plus=long 8
  à=ta=ble=pas=un=mot=quel=ques=re=gards 10
  jal=lume=la=té=lé=pour=pas=en=ten=dre=ma=mè=re=gueu=ler 15
  me=di=re=quen=cours=jai=pris=du=re=tard 10
  que=je=né=coute=pas=mes=prof=s=quil=va=fal=loir=rat=tra=per 15

  je=viens=de=me=le=ver 6
  dé=jà=en=vie=de=pleu=rer 7
  pas=en=vie=dy=re=tour=ner 7
  jus=te=en=vie=de=cre=ver 7

  fi=ni=le=re=pas=je=monte=dans=ma=cham=bre=me=ca=cher 14
  même=si=je=nai=pas=é=cou=té=je=sais=ce=quel=lea=dit 14
  jes=saie=dap=prendre=mais=je=nar=ri=ve=pas=à=me=con=cen=trer 15
  ça=men=nerve=je=fer=me=mes=ca=hiers=jai=fi=ni 12
  je=vais=me=cou=cher=jé=teinds=ma=lu=mi=è=re 12
  et=puis=ça=re=prend=le=cy=cle=in=fer=nal 11
  au=fond=de=mon=cœur=jai=mal 7
  jen=ai=mar=re=de=vivre=je=ne=veux=plus=de=cet=en=fer 14

  je=viens=de=me=cou=cher 6
  je=me=suis=en=co=re=mu=ti=lée 9
  pas=en=vie=de=tout=re=com=men=cer 9
  ce=soir=je=vais=tout=a=ban=don=ner 9
 • Phonétique : ~Cercle Infernal~

  ɑ̃kɔʁə ynə ʒuʁne ki kɔmɑ̃sə,
  su lə siɲə də la malʃɑ̃sə,
  ʒə nə sε pa ɑ̃kɔʁə sə kil va maʁive,
  mε ʒə sε kə sa va ɑ̃kɔʁə mal sə pase…
  kɑ̃ ʒə mə sɥi kuʃe jεʁ swaʁ,
  ʒə naʁivεz- ɑ̃kɔʁə ynə fwa pa a mɑ̃dɔʁmiʁ,
  ʒə sɥiz- ale ʃεʁʃe mɔ̃ ʁazwaʁ,
  jεʁ ɑ̃kɔʁə ʒə kʁwajε kə ʒalεz- ɑ̃ finiʁ…

  ʒə vjɛ̃ də mə ləve,
  deʒa ɑ̃vi də pləʁe,
  pa ɑ̃vi di ʁətuʁne,
  ʒystə ɑ̃vi də kʁəve…

  jεʁ swaʁ ɑ̃kɔʁə ʒə nε pa y la kuʁaʒə,
  ni lə kuʁaʒə də vivʁə, ni səlɥi də mə tɥe,
  il va falwaʁ kə ʒaʁivə œ̃ ʒuʁ a tuʁne la paʒə,
  mε sε si dyʁ dublje lε blesyʁəz- ɑ̃kʁe…
  kɔmə dabitydə ʒə sɥiz- ale ɑ̃ kuʁ,
  difisilə dɑ̃tɑ̃dʁə lεz- otʁə- sə mɔke,
  mε ʒə dwa sypɔʁte, kɔmə tuʒuʁ,
  ʒyska sə kœ̃ ʒuʁ il mə fase kʁake…

  ʒə vjɛ̃ də mə ləve,
  deʒa ɑ̃vi də pləʁe,
  pa ɑ̃vi di ʁətuʁne,
  ʒystə ɑ̃vi də kʁəve…

  fɛ̃ də ʒuʁne, ʒə ʁɑ̃tʁə a la mεzɔ̃,
  ʒə plɔ̃ʒə syʁ mɔ̃n- ɔʁdi puʁ ublje ma mεʁə,
  εllə dwa ɑ̃kɔʁə εtʁə o telefɔnə avεk œ̃ pεʁve,
  lə tɑ̃z- ε də plysz- ɑ̃ plys lɔ̃…
  a tablə pa œ̃ mo, kεlk ʁəɡaʁd,
  ʒalymə la tele, puʁ pa ɑ̃tɑ̃dʁə ma mεʁə ɡəle,
  mə diʁə kɑ̃ kuʁ ʒε pʁi dy ʁətaʁ,
  kə ʒə nekutə pa mε pʁɔf, kil va falwaʁ ʁatʁape…

  ʒə vjɛ̃ də mə ləve,
  deʒa ɑ̃vi də pləʁe,
  pa ɑ̃vi di ʁətuʁne,
  ʒystə ɑ̃vi də kʁəve…

  fini lə ʁəpa, ʒə mɔ̃tə dɑ̃ ma ʃɑ̃bʁə mə kaʃe,
  mεmə si ʒə nε pa ekute, ʒə sε sə kεllə a di,
  ʒesε dapʁɑ̃dʁə, mε ʒə naʁivə pa a mə kɔ̃sɑ̃tʁe,
  sa mεnεʁvə, ʒə fεʁmə mε kaje, ʒε fini…
  ʒə vε mə kuʃe, ʒetɛ̃d ma lymjεʁə,
  e pɥi sa ʁəpʁɑ̃, lə siklə ɛ̃fεʁnal,
  o fɔ̃ də mɔ̃ kœʁ ʒε mal,
  ʒɑ̃n- ε maʁə də vivʁə, ʒə nə vø plys də sεt ɑ̃fe…

  ʒə vjɛ̃ də mə kuʃe
  ʒə mə sɥiz- ɑ̃kɔʁə mytile,
  pa ɑ̃vi də tu ʁəkɔmɑ̃se,
  sə swaʁ ʒə vε tut- abɑ̃dɔne…
 • Pieds Phonétique : ~Cercle Infernal~

  ɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=ʒuʁ=ne=ki=kɔ=mɑ̃sə 10
  su=lə=si=ɲə=də=la=mal=ʃɑ̃=sə 9
  ʒə=nə=sε=pa=ɑ̃kɔʁə=sə=kil=va=ma=ʁi=ve 11
  mεʒə=sε=kə=sa=va=ɑ̃=kɔ=ʁə=mal=sə=pase 11
  kɑ̃=ʒə=mə=sɥi=ku=ʃe=jεʁ=swaʁ 8
  ʒə=na=ʁi=vε=zɑ̃=kɔʁəy=nə=fwa=pa=a=mɑ̃=dɔʁ=miʁ 13
  ʒə=sɥi=za=le=ʃεʁ=ʃe=mɔ̃=ʁa=zwaʁ 9
  jεʁ=ɑ̃=kɔʁə=ʒə=kʁwa=jε=kə=ʒa=lε=zɑ̃=fi=niʁ 12

  ʒə=vj=ɛ̃=də=mə=lə=ve 7
  de=ʒa=ɑ̃=vi=də=plə=ʁe 7
  pa=ɑ̃=vi=di=ʁə=tuʁ=ne 7
  ʒys=tə=ɑ̃=vi=də=kʁə=ve 7

  jεʁ=swaʁ=ɑ̃=kɔ=ʁə=ʒə=nε=pa=y=la=ku=ʁaʒə 12
  nilə=ku=ʁa=ʒə=də=vi=vʁə=ni=səl=ɥi=də=mə=tɥe 13
  il=va=fa=lwaʁkə=ʒa=ʁivə=œ̃=ʒuʁ=a=tuʁ=ne=lapaʒə 12
  mε=sε=si=dyʁ=du=blje=lε=ble=sy=ʁə=zɑ̃=kʁe 12
  kɔ=mə=da=bi=ty=də=ʒə=sɥi=za=le=ɑ̃=kuʁ 12
  di=fi=si=lə=dɑ̃=tɑ̃dʁə=lε=zo=tʁə=sə=mɔ=ke 12
  mε=ʒə=dwa=sy=pɔʁ=te=kɔ=mə=tu=ʒuʁ 10
  ʒys=ka=sə=kœ̃=ʒuʁ=il=mə=fa=se=kʁa=ke 11

  ʒə=vj=ɛ̃=də=mə=lə=ve 7
  de=ʒa=ɑ̃=vi=də=plə=ʁe 7
  pa=ɑ̃=vi=di=ʁə=tuʁ=ne 7
  ʒys=tə=ɑ̃=vi=də=kʁə=ve 7

  fɛ̃=də=ʒuʁ=ne=ʒə=ʁɑ̃=tʁə=a=la=mε=zɔ̃ 11
  ʒə=plɔ̃=ʒə=syʁ=mɔ̃=nɔʁ=di=puʁ=u=blje=ma=mεʁə 12
  εllə=dwa=ɑ̃=kɔʁəε=tʁə=o=te=le=fɔ=nə=a=vεk=œ̃=pεʁ=ve 15
  lə=tɑ̃=zε=də=plys=zɑ̃=plys=lɔ̃ 8
  a=ta=blə=pa=œ̃=mo=kεlk=ʁə=ɡaʁd 9
  ʒa=lymə=la=te=le=puʁ=pa=ɑ̃=tɑ̃=dʁə=ma=mε=ʁə=ɡə=le 15
  mə=di=ʁə=kɑ̃=kuʁ=ʒε=pʁi=dy=ʁə=taʁ 10
  kə=ʒə=ne=kutə=pa=mε=pʁɔf=kil=va=fa=lwaʁ=ʁa=tʁa=pe 14

  ʒə=vj=ɛ̃=də=mə=lə=ve 7
  de=ʒa=ɑ̃=vi=də=plə=ʁe 7
  pa=ɑ̃=vi=di=ʁə=tuʁ=ne 7
  ʒys=tə=ɑ̃=vi=də=kʁə=ve 7

  fi=niləʁə=pa=ʒə=mɔ̃tə=dɑ̃=ma=ʃɑ̃=bʁə=mə=ka=ʃe 12
  mεmə=si=ʒə=nε=pa=e=ku=te=ʒə=sε=sə=kεlləa=di 13
  ʒe=sε=da=pʁɑ̃dʁə=mε=ʒə=na=ʁi=və=pa=a=mə=kɔ̃=sɑ̃=tʁe 15
  sa=mε=nεʁ=və=ʒə=fεʁmə=mε=ka=je=ʒε=fi=ni 12
  ʒə=vε=mə=ku=ʃe=ʒe=tɛ̃d=ma=ly=mjεʁ=ə 11
  e=pɥi=sa=ʁə=pʁɑ̃=lə=si=klə=ɛ̃=fεʁ=nal 11
  o=fɔ̃=də=mɔ̃=kœ=ʁə=ʒε=mal 8
  ʒɑ̃=nε=maʁə=də=vi=vʁə=ʒə=nə=vø=plys=də=sεt=ɑ̃=fe 14

  ʒə=vj=ɛ̃=də=mə=ku=ʃe 7
  ʒə=mə=sɥi=zɑ̃=kɔ=ʁə=my=ti=le 9
  pa=ɑ̃=vi=də=tu=ʁə=kɔ=mɑ̃=se 9
  sə=swaʁ=ʒə=vε=tu=ta=bɑ̃=dɔ=ne 9

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
08/08/2005 21:22(F)Fleurlune Mimi(F)

j’espere que cette histoire n’est pas vrai sinon je te souhaite de tt mon coeur que tt cela s’arrete et que tu arete de te mutilé ca ne fera du mal qu’a toi .
je me ss un peu trouvé dans ton poème j’ai cru que c fini de ma vie mais le matin pourtant j’étais enconre vivante, et mnt je dirai pa que je vais super bien mais bin ya d hauts et ya d bas .
soit patiente ca passera et bon courage, et ne fais pas de conneries ya des gens qui tm meme si ils ne le montrent pas 🙂

continu
amitié...mimi
kiss(k)