Poème-France.com

Poeme : ~Amère Solitude~~Amère Solitude~

Encore une fois, la solitude me guette,
À chaque pas elle me fait tourner la tête,
M’éloignant de toute personne que je pourrais aimer,
Elle m’assaille de tous les côtés…

C’est comme une maladie,
Qu’on ne peut se débarrasser,
On voudrait que tout soit fini,
Mais ça ne fait que commencer…

La solitude, mon cauchemard,
Un ennemi que je voudrai abattre,
Que je voudrai écraser comme un cafard,
Mais je n’ai plus la force de me battre…

Elle m’a exploitée durant tant d’année,
Peu à peu elle m’a assassinée,
Maintenant je suis déboussolée,
Elle m’a à petit feu étoufée…

Cette maladie incurable,
M’a fait signer un pacte avec le diable,
Je lui ai vendu mon âme qui ne servait à rien,
En lui disant que je n’en avais plus besoin…

Elle m’a détournée du droit chemin,
Elle m’a chochuté qu’elle était mon destin,
Je l’ai écoutée, je l’ai cru,
Mais aujourd’hui je sais que je n’aurai pas du…

Je voudrais m’en débarrasser,
Mais j’ai promis de jamais me tuer,
Pourquoi est-ce la seul solution,
On m’avait pourtant dit d’y faire attention…

Ceci n’est pas un appel au secours,
De toute façon rien ne peut plus me sauver,
C’est trop tard je suis intoxiquée,
De toute façon je devrais bien mourir un jour…

Pourquoi je dis pense ça,
J’avais promis que j’le ferai pas,
Mais je peux pas continuer à souffrir,
Je dois à tout pris réagir…

Je sais plus quoi faire,
J’aimerai quitter cette enfer,
Ne plus gacher ma vie pour rien,
J’veux juste partir très loin…

Tant pis j’ai pris ma décision,
Je n’ai peut-être pas raison,
Mais je ne peux plus continuer,
Je suis vraiment désolée…

Adieu mes amis, adieu ma famille,
Dites adieu à cette petite fille,
Elle va s’envoler vers les cieux,
Elle va enfin aller mieux…
~Priestess Of Dream~

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɑ̃kɔʁə ynə fwa, la sɔlitydə mə ɡεtə,
a ʃakə pa εllə mə fε tuʁne la tεtə,
melwaɲɑ̃ də tutə pεʁsɔnə kə ʒə puʁʁεz- εme,
εllə masajə də tus lε kote…

sε kɔmə ynə maladi,
kɔ̃ nə pø sə debaʁase,
ɔ̃ vudʁε kə tu swa fini,
mε sa nə fε kə kɔmɑ̃se…

la sɔlitydə, mɔ̃ koʃəmaʁ,
œ̃n- εnəmi kə ʒə vudʁε abatʁə,
kə ʒə vudʁε ekʁaze kɔmə œ̃ kafaʁ,
mε ʒə nε plys la fɔʁsə də mə batʁə…

εllə ma εksplwate dyʁɑ̃ tɑ̃ dane,
pø a pø εllə ma asasine,
mɛ̃tənɑ̃ ʒə sɥi debusɔle,
εllə ma a pəti fø etufe…

sεtə maladi ɛ̃kyʁablə,
ma fε siɲe œ̃ paktə avεk lə djablə,
ʒə lɥi ε vɑ̃dy mɔ̃n- amə ki nə sεʁvε a ʁjɛ̃,
ɑ̃ lɥi dizɑ̃ kə ʒə nɑ̃n- avε plys bəzwɛ̃…

εllə ma detuʁne dy dʁwa ʃəmɛ̃,
εllə ma ʃoʃyte kεllə etε mɔ̃ dεstɛ̃,
ʒə lε ekute, ʒə lε kʁy,
mεz- oʒuʁdɥi ʒə sε kə ʒə noʁε pa dy…

ʒə vudʁε mɑ̃ debaʁase,
mε ʒε pʁɔmi də ʒamε mə tɥe,
puʁkwa ε sə la səl sɔlysjɔ̃,
ɔ̃ mavε puʁtɑ̃ di di fεʁə atɑ̃sjɔ̃…

səsi nε pa œ̃n- apεl o səkuʁ,
də tutə fasɔ̃ ʁjɛ̃ nə pø plys mə sove,
sε tʁo taʁ ʒə sɥiz- ɛ̃tɔksike,
də tutə fasɔ̃ ʒə dəvʁε bjɛ̃ muʁiʁ œ̃ ʒuʁ…

puʁkwa ʒə di pɑ̃sə sa,
ʒavε pʁɔmi kə ʒlə fəʁε pa,
mε ʒə pø pa kɔ̃tinɥe a sufʁiʁ,
ʒə dwaz- a tu pʁi ʁeaʒiʁ…

ʒə sε plys kwa fεʁə,
ʒεməʁε kite sεtə ɑ̃fe,
nə plys ɡaʃe ma vi puʁ ʁjɛ̃,
ʒvø ʒystə paʁtiʁ tʁε lwɛ̃…

tɑ̃ pi ʒε pʁi ma desizjɔ̃,
ʒə nε pø tεtʁə pa ʁεzɔ̃,
mε ʒə nə pø plys kɔ̃tinɥe,
ʒə sɥi vʁεmɑ̃ dezɔle…

adjø mεz- ami, adjø ma famijə,
ditəz- adjø a sεtə pətitə fijə,
εllə va sɑ̃vɔle vεʁ lε sjø,
εllə va ɑ̃fɛ̃ ale mjø…