Poeme : ~ La Mort Ou La Solitude ? ~

~ La Mort Ou La Solitude ? ~

Je ne sais plus que faire,
De mes jours dans ce monde éphèmère,
L’ennui a creusé son nid,
Et il ne partira qu’à la fin de ma vie…

Une absence, un retard, un regard,
Je n’ai pas besoin de beaucoup pour avoir le cafard,
Des mots, des lettres, des histoires,
Que je n’ose même plus croire…

La vie ne m’a jamais rien apportée,
Peut-être quelques larmes, quelques peines,
Qui restent ancrées dans mes veines,
Peut-être devrais-je me tuer…

Un dernier signe que je vous lance,
Un dernier adieu que je prononce,
Un dernier souffle puis je fonce,
Un cri retentira après ces longues heures de silence…

Moi baignant dans mon sang,
Je me vois faire couler ma peine,
J’ai enfin eu le courage de me couper les veines,
Adieu à tous mes sentiments…

Une dernière lettre pour tout vous expliquer,
Une dernière lettre pour tout vous décrire,
Mes peines, ma solitude, ma souffrance,
La délivrance est venue à ma porte frapper…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: ~ La Mort Ou La Solitude ? ~

  je=ne=sais=plus=que=fai=re 7
  de=mes=jours=dans=ce=mon=de=é=phè=mère 10
  len=nui=a=creu=sé=son=nid 7
  et=il=ne=par=ti=ra=quà=la=fin=de=ma=vie 12

  une=ab=sen=ce=un=re=tard=un=re=gard 10
  je=nai=pas=be=soin=de=beau=coup=pour=a=voir=le=ca=fard 14
  des=mots=des=let=tres=des=his=toi=res 9
  que=je=no=se=mê=me=plus=croi=re 9

  la=vie=ne=ma=ja=mais=rien=ap=por=tée 10
  peut=tê=tre=quel=ques=lar=mes=quel=ques=peines 10
  qui=res=tent=an=crées=dans=mes=vei=nes 9
  peut=tê=tre=de=vrais=je=me=tuer 8

  un=der=nier=si=gne=que=je=vous=lan=ce 10
  un=der=nier=a=dieu=que=je=pro=non=ce 10
  un=der=ni=er=souf=fle=puis=je=fon=ce 10
  un=cri=re=ten=ti=ra=a=près=ces=lon=gues=heures=de=si=lence 15

  moi=bai=gnant=dans=mon=sang 6
  je=me=vois=fai=re=cou=ler=ma=pei=ne 10
  jai=en=fin=eu=le=cou=rage=de=me=cou=per=les=veines 13
  adieu=à=tous=mes=sen=ti=ments 7

  une=der=niè=re=let=tre=pour=tout=vous=ex=pli=quer 12
  une=der=niè=re=let=tre=pour=tout=vous=dé=crire 11
  mes=peines=ma=so=li=tu=de=ma=souf=france 10
  la=dé=li=vranceest=ve=nue=à=ma=por=te=frap=per 12
 • Phonétique : ~ La Mort Ou La Solitude ? ~

  ʒə nə sε plys kə fεʁə,
  də mε ʒuʁ dɑ̃ sə mɔ̃də efεmεʁə,
  lɑ̃nɥi a kʁøze sɔ̃ nid,
  e il nə paʁtiʁa ka la fɛ̃ də ma vi…

  ynə absɑ̃sə, œ̃ ʁətaʁ, œ̃ ʁəɡaʁ,
  ʒə nε pa bəzwɛ̃ də boku puʁ avwaʁ lə kafaʁ,
  dε mo, dε lεtʁə, dεz- istwaʁə,
  kə ʒə nozə mεmə plys kʁwaʁə…

  la vi nə ma ʒamε ʁjɛ̃ apɔʁte,
  pø tεtʁə kεlk laʁmə, kεlk pεnə,
  ki ʁεste ɑ̃kʁe dɑ̃ mε vεnə,
  pø tεtʁə dəvʁε ʒə mə tɥe…

  œ̃ dεʁnje siɲə kə ʒə vu lɑ̃sə,
  œ̃ dεʁnje adjø kə ʒə pʁonɔ̃sə,
  œ̃ dεʁnje suflə pɥi ʒə fɔ̃sə,
  œ̃ kʁi ʁətɑ̃tiʁa apʁε sε lɔ̃ɡz- œʁ də silɑ̃sə…

  mwa bεɲɑ̃ dɑ̃ mɔ̃ sɑ̃,
  ʒə mə vwa fεʁə kule ma pεnə,
  ʒε ɑ̃fɛ̃ y lə kuʁaʒə də mə kupe lε vεnə,
  adjø a tus mε sɑ̃timɑ̃…

  ynə dεʁnjεʁə lεtʁə puʁ tu vuz- εksplike,
  ynə dεʁnjεʁə lεtʁə puʁ tu vu dekʁiʁə,
  mε pεnə, ma sɔlitydə, ma sufʁɑ̃sə,
  la delivʁɑ̃sə ε vənɥ a ma pɔʁtə fʁape…
 • Syllabes Phonétique : ~ La Mort Ou La Solitude ? ~

  ʒə=nə=sε=plys=kə=fε=ʁə 7
  də=mε=ʒuʁ=dɑ̃=sə=mɔ̃=də=e=fε=mεʁə 10
  lɑ̃n=ɥi=a=kʁø=ze=sɔ̃=nid 7
  e=il=nə=paʁ=ti=ʁa=ka=la=fɛ̃də=ma=vi 11

  y=nə=ab=sɑ̃sə=œ̃=ʁə=taʁ=œ̃=ʁə=ɡaʁ 10
  ʒə=nε=pabə=zwɛ̃=də=bo=ku=puʁ=a=vwaʁ=lə=ka=faʁ 13
  dε=mo=dε=lε=tʁə=dε=zis=twa=ʁə 9
  kə=ʒə=no=zə=mε=mə=plys=kʁwa=ʁə 9

  la=vi=nə=ma=ʒa=mε=ʁjɛ̃=a=pɔʁ=te 10
  pø=tε=tʁə=kεl=kə=laʁ=mə=kεlk=pε=nə 10
  ki=ʁεs=te=ɑ̃=kʁe=dɑ̃=mε=vε=nə 9
  pø=tε=tʁə=də=vʁε=ʒə=mə=tɥe 8

  œ̃=dεʁ=nje=si=ɲə=kə=ʒə=vu=lɑ̃=sə 10
  œ̃=dεʁ=nje=a=djø=kə=ʒə=pʁo=nɔ̃=sə 10
  œ̃=dεʁ=nj=e=su=flə=pɥi=ʒə=fɔ̃=sə 10
  œ̃=kʁiʁə=tɑ̃=ti=ʁa=a=pʁε=sε=lɔ̃ɡ=zœʁ=də=silɑ̃sə 12

  mwa=bε=ɲɑ̃=dɑ̃=mɔ̃=sɑ̃ 6
  ʒə=mə=vwa=fεʁ=ə=ku=le=ma=pε=nə 10
  ʒε=ɑ̃=fɛ̃=ylə=ku=ʁa=ʒə=də=mə=ku=pe=lεvεnə 12
  a=dj=ø=a=tus=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 9

  ynə=dεʁ=njε=ʁə=lεtʁə=puʁ=tu=vu=zεk=spli=ke 11
  ynə=dεʁ=njε=ʁə=lε=tʁə=puʁ=tu=vu=de=kʁiʁə 11
  mε=pεnə=ma=sɔ=li=ty=də=ma=su=fʁɑ̃sə 10
  la=de=li=vʁɑ̃səε=vənɥ=a=ma=pɔʁ=tə=fʁa=pe 11

PostScriptum

n’oubliez pas de passer sur mon blog, http : //fakesmile666. skyblog. com/

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
10/09/2005 13:13(F)Fleurlune Mimi(F)

pr moi ne choisi ni la mort ni la solitude choisi bien l’amitié 🙂
c’est un joli poeme ma chérie plutot triste tu t’exprime bien comme dab’
prend soin de toi ma puce

la fleur de lune (f)

Poème Solitude
Publié le 10/09/2005 11:32

L'écrit contient 170 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. La composition des vers de ce poème suivent la forme classique du Rondeau redoublé.

Poete : ~Priestess Of Dream~

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs