Poème-France.com

Poeme : ~ Appelle-Moi ~~ Appelle-Moi ~

Je voudrais te voir huler,
Je voudrais te voir à mes pieds,
Me supplier de t’épargner,
De te laisser t’en aller…

Appelle-moi dieu…

Je voudrai te voir crever,
Au milieu des flammes bruler,
En enfer être torturé,
Devant moi t’abaisser…

Appelle-moi lucifer…

J’voudrai arrêter de pleurer,
Arrêter de me lamenter,
J’voudrai ne plus voir ton visage,
Mais c’est dur de tourner la page…

Appelle-moi pleureuse…

Mais demain ce sera trop tard,
C’est fini j’en ai marre,
Oui demain je n’existerai plus,
Ce soir je me suis tû…

Appelle-moi lache. .
~Priestess Of Dream~

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə vudʁε tə vwaʁ yle,
ʒə vudʁε tə vwaʁ a mε pje,
mə syplje də tepaʁɲe,
də tə lεse tɑ̃n- ale…

apεllə mwa djø…

ʒə vudʁε tə vwaʁ kʁəve,
o miljø dε flamə bʁyle,
ɑ̃n- ɑ̃fe εtʁə tɔʁtyʁe,
dəvɑ̃ mwa tabεse…

apεllə mwa lysife…

ʒvudʁε aʁεte də pləʁe,
aʁεte də mə lamɑ̃te,
ʒvudʁε nə plys vwaʁ tɔ̃ vizaʒə,
mε sε dyʁ də tuʁne la paʒə…

apεllə mwa pləʁøzə…

mε dəmɛ̃ sə səʁa tʁo taʁ,
sε fini ʒɑ̃n- ε maʁə,
ui dəmɛ̃ ʒə nεɡzistəʁε plys,
sə swaʁ ʒə mə sɥi ty…

apεllə mwa laʃə.